Съобщение в Държавен вестник №95 съобщава, че с Решение № 85 от протокол № 11 от 31.08.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ XV-41225 от кв. 62,с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.225. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“