СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ във връзка с чл.49, ал.3 от ЗКИР, съобщава на заинтересованите лица и общественост, че със Заповед №РД-18-88/02.12.202021г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия на гр. Божурище, община Божурище, област София; със Заповед №РД-18-89/02.12.202021г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Гурмазово, община Божурище, област София; със Заповед №РД-18-90/02.12.202021г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Пожарево, община Божурище, област София; със Заповед №РД-18-91/02.12.202021г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Пролеша, община Божурище, област София; със Заповед №РД-18-92/02.12.202021г. – за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Росоман, община Божурище, област София на Изпълнителния директор на АГКК. Заповедите за одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри са обнародвани в „Държавен вестник“ бр. 108 от 17.12.2021г.

С оглед на горецитираното и на основание §4, ал.4 от ПЗР на ЗКИР – дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за землищата на гр. Божурище, с. Гурмазово, с. Пожарево, с. Пролеша и с. Росоман се прекратяват. В тази връзка за недвижимите имоти в горецитираните землища справки, услуги и издаване на скици се извършват от Служба по геодезия, картография и кадастър Софийска област.

За улеснение на гражданите по силата на сключено споразумение със СГКК София област, служителите на общинска администрация ще могат да издават скици за съответните места, без да е нужно да се ходи на място в СГКК в гр. София.