На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водитe, се обявява настоящето съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. Тръбен кладенец „ТК – Болчест – Гурмазово, Божурище“. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 18174.19.205, с. Гурмазово, общ. Божурище.