На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водитe, се обявява настоящето съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения. Тръбен кладенец „ТК1 Виглаз – Хераково“. Място на водовземане: Поземлен имот с идентификатор 77246.16.1189, м. „Кочияш“, с. Хераково, общ. Божурище.