а основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 3, буква “б” и чл. 52, ал.1, т. 4 от Закона за водите, както и Заявление с вх. № РР-06-53/20.07.2021г. постъпило в Басейнова дирекция “Дунавски район”- гр. Плевен, се обявява настоящото съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води. Място на заустване с географски координати: СШ 42⁰ 46 ‵ 04,5 ” и ИД 23⁰ 12 ‵ 26,0″