Съобщение по чл.62а, ал.1 от ЗВ за публично обявяване във връзка с процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект р. Костинбродска (Белишка), ПИ №77246.225.160, с.Хераково, с цел изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура пресичаща водни обекти – аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи изграждане на мост при км 38+310 на път І-8 „Калотина – Софийски околовръстен път“, в землището на с.Хераково