ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването на посочените дати и в рамките на указаните срокове, като е възможно периодът на прекъсванията да е по-малък от планирания.

 

Във връзка с осъществяване на посочените прекъсвания на електрозахранването за периода 18 – 22 март 2019 г., включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

 

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене   Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В текста по-долу са посочени датата, периода, максималното времетраене, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Община Божурище

На 20.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Божурище: Акация, Европа, Землище С. Пролеша / Божурище, Максим Горки, Стп Максим Горки, УПИ-IV-022264 Кв. 18, Хан Кардам, Цар Иван Асен Втори, Цар Иван Шишман, Цар Самуил, Черна Бара

На 20.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Пролеша: 70, I-040225, IV-Училище, Ix-108, Кв. 16, VI-17, Кв. 69, VI-70, Кв. 7, VIII-042140, Кв. 45, Васил Левски, Иван Вазов, Лале, ПИ 043001, ПИ 58606. 22. 295, Строителен УПИ XIII-513, Ул. Кокиче, УПИ I-122, 123, УПИ I-32. 5, Кв. 2, М. Попърт, УПИ II-32. 5, 32. 6, Кв. 2, М. Попърт, УПИ III-040059, УПИ IV-040148, 040149, 40143, Кв 6, УПИ V-041067 Кв. 66, УПИ V-045062 Кв. 73, УПИ V-29 Кв. 11, УПИ VII-045106 Кв. 53, УПИ VІ-040021 Кв. 65 Общ. Божурище, УПИ Vі-045140, УПИ Vіі-108, Кв. 16, УПИ XIII-027035 Кв. 1, УПИ ||-259, Кв. 75, УПИ І-027035 М. Бъшина Падина, УПИ ІV-296, УПИ Х-244 Кв. 42, УПИ ХVІІ – 014034 Кв. 8 М. Лазар, УПИхі-102 Кв. 15, Христо Ботев, Христо Ботев/Бивш Стопански Двор, Цар Калоян УПИ IV-040022 Кв. 71

На 20.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Хераково: XVII-162004 Кв. 21, 014148, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв. 42, I-9, II-024019, III-028096, Кв. 1, IV-016104, Кв. 3, М. Кочияш, IV-028096, Кв. 1, V-028096, Кв. 1, V-130086, М. Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв. 1, VII-028073, Кв. 1, VIII-024012, Кв. 3, XII-396 и XII-397, Кв. 39, ІІІ-694, Кв. 48, Мбобен, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), Имот 44, Стопански Двор, Кад. Ном. 14, М. Балин Дол, М. Скала, УПИ ІІІ-176111, Кв. 2, М. Белица, М. Бобен УПИ Х-029062 Кв. 1, махала Белица, УПИ 024020, Кв. 4, УПИ II-178 Кв. 21, УПИ III-393 Кв. 48, УПИ IV-179 Кв. 21, УПИ Ix-029062 Кв. 1, УПИ V-024020 Кв. 4, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ XXIV-025093, Кв. 1, М. Герена, УПИ XXIX-510 Кв. 75, УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ ХV-545, Кв. 70, М. Кантон, Х-162002, Хан Кубрат, Хераково Ханче

На 20.03.2019 г. /08:45 – 10:00 ч./ На 22.03.2019 г. /09:45 – 11:00 ч./ – Храбърско: II-044016, IV-278 Кв. 42, махала Старо Село, махала Черен Пешо, Местн. Расул, Микроязовир Храбърско, Нарцис, УПИ I- 174 Кв. 43, УПИ X-404 Кв. 45

На 21.03.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Божурище: Девети Септември

На 21.03.2019 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Гурмазово: I-212, Кв. 20, Любен Каравелов, УПИ Ix-159, Кв. 14, УПИ VII-270, Кв. 24, УПИ XIV-157 Кв. 14, УПИ І-254 Кв. 25, УПИ Х-299 Кв. 29

На 22.03.2019 г. /09:45 – 11:00 ч.; 09:45 – 16:15 ч./ – Божурище: Акация

На 22.03.2019 г. /09:45 – 16:15 ч./ – Храбърско: II-044016, IV-278 Кв. 42, махала Старо Село, махала Старо Село, махала Черен Пешо, махала Черен Пешо, Местн. Расул, Микроязовир Храбърско, Микроязовир Храбърско, Нарцис, УПИ I- 174 Кв. 43, УПИ X-404 Кв. 45

На 22.03.2019 г. /09:45 – 16:15 ч.; 09:45 – 11:00 ч./ – Хераково: XVII-162004 Кв. 21, 014148, 18-162004 Кв. 21, I-160006, Кв. 42, I-9, III-028096, Кв. 1, IV-028096, Кв. 1, V-028096, Кв. 1, V-130086, М. Савина Водиеница 75, VI-028096, Кв. 1, VII-028073, Кв. 1, VIII-024012, Кв. 3, №3 Стопански Двор, Александър Стамболийски (Мах. Бобен), Имот 44, Стопански Двор, Кад. Ном. 14, М. Балин Дол, М. Скала, УПИ Ііі-176111, Кв. 2, М. Белица, М. Бобен УПИ Х-029062 Кв. 1, махала Белица, УПИ II-178 Кв. 21, УПИ III-393 Кв. 48, УПИ IV-179 Кв. 21, УПИ Ix-029062 Кв. 1, УПИ V-166, Кв. 1, УПИ VIII-126, Кв. 4, УПИ XII-029062, УПИ XV-162004, УПИ XVI-162004 Кв. 21, УПИ XVII-162004, Kb. 21, УПИ XXI-342, Кв. 37, УПИ XXIX-510 Кв. 75, УПИ Х-029062 Кв. 1, УПИ ХV-545, Кв. 70, М. Кантон, Х-162002, Хан Кубрат, Хераково Ханче