Съобщение в Държавен вестник бр.50 , съобщава, че с Решение № 30 от протокол № 4 от 29.04.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот № 18174.31.65, м. Грамаге, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват полски път с идентификатор № 18174.31.133 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.