Съобщение в Държавен вестник бр. 101, съобщава,че с Решение № 94 по протокол № 13 от 28.10.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подро- бен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия в обхват: част от полски пътища 58606.19.5 и 58606.19.138 по кадастралната карта на с. Пролеша, на под- земно трасе за външно електрозахранване СрН 20 kV за захранване на предвиден за изграждане трафопост в УПИ XV-19.182, кв. 6, м. Черна бара, с. Пролеша, община Божурище, с обща дължина на трасето 421 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Администра- тивния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.