Проект BG16M1OP002-0009-C01 Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”

Линк към Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.” : http://ope.moew.government.bg/bg/pages/programirane-2014-2020/18#1

Проект BG16M1OP002-0009-C01 Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд"