❗ПРОМЯНА❗

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНИЯ КРАЕН СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СОБСТВЕНИ ПОТРЕБНОСТИ, ВИ ИНФОРМИРАМЕ СЛЕДНОТО:

На регистрация подлежат всички съществуващи водовземни съоръжения, в това чисто кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и други.

Това се отнася за:

  • Съоръжения за собствени потребности, използвани от гражданите в бита, които до момента не са вписани в регистрите съгласно изискванията на Закона за водите.
  • Съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, които не са вписани в регистрите съгласно изискванията на Закона за водите.

Всеки който в предходен период е подал заявления за регистрация и е бил заведен в общинския списък и в регистъра на Басейнова дирекция “Дунавски район” – гр. Плевен, не се налага да подава заявление отново!

Проверка за наличието на регистрация на водовземно съоръжение може да направите в сайта на Басейнова дирекция „Дунавски район“, раздел Регистри/ Водовземни съоръжения за подземни води.

Срокът, за подаване на заявления за регистрация на водовземни съоръжения, е до 28.11.2022 г. като се предоставят в Басейнова дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, по удобен за заявителя начин:

  • Чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
  • Чрез Система за сигурно електронно връчване.
  • Лично, на Гишето за административно обслужване на БДДР на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60;
  • Чрез съответния кмет на община, кмет на район и кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца;

 

Не е необходимо предоставяне на допълнителни документи!

Редът и начинът за регистрация на нови водовземни съоръжения не се променя.

Заявлението можете да изтеглите от  тук : ОБРАЗЕЦ РГ2