СПИСЪК на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността  НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. ГАЛЯ РАНГЕЛОВА КОНСТАНТИНОВА

2.НАДЯ СЛАВЧЕВА НИКОЛОВА

 

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 16.04.2021г. /петък/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

 

Подпис на председателя на конкурсната комисия:

 

Председател:    ____________________

/Цветелина Димитрова/

 

 

 

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  „УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

 1. Кратко описание на длъжността

Началник отдел „Устройствено планиране, строителство и инвестиции“ има следните задължения:

 • Ръководи, организира и контролира дейността на служителите в отдела
 • Организира и провежда дейности по техническо и административно обслужване на населението в областта на кадастъра, регулацията и устройството на територията
 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – висше, степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Геодезия;
 • Професионален опит – 4 години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 750 – 2000 лв. *

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението. 

 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ
 1. Необходими документи
 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул „Европа” №85, в срок до 30.03.2021г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: bojurob@mail.bg

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”.

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: bojurob@mail.bg

Конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ  „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“

 1. Кратко описание на длъжността

Началник отдел „Местни данъци и такси“ има следните задължения:

– Ръководи, организира  и контролира дейността на служителите в отдела във връзка с администрирането на данъчни и неданъчни задължения по ЗМДТ и ДОПК

– Организира и контролира доброволното изпълнение на задълженията по ЗМДТ и др. публични задължения;

– Организира принудително събиране на публични задължения

 1. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:
 • Образование – висше, степен „БАКАЛАВЪР”;
 • Специалност – Икономика, Финанси, Стопанско управление;
 • Професионален опит – 4 години;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 750 – 2000 лв. *

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 1. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ
 1. Необходими документи
 • Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;
 • Декларация от лицето по чл.17, ал.3, т.1 от Наредбата;
 • Копия от документи за придобита професионално-квалификационна степен или допълнителна квалификация
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /служебна, трудова или осигурителна книжка/.

5.Място и срок за подаване на документите

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул „Европа” №85, в срок до 30.03.2021г.

Документите може да се подават и по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Електронна поща за подаване на документи по този ред: bojurob@mail.bg

Списъците на допуснатите и недопуснатите до участие в конкурса кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на интернет страницата на община Божурище – www.bozhurishte.bg , раздел „Конкурси”.

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: bojurob@mail.bg

Резултати на кандидатите за длъжността „Юрисконсулт” в отдел “Икономически дейности, екология и управление на собствеността”

И З В Л Е Ч Е Н И Е

 от протокола, отразяващ резултатите на кандидатите за длъжността „Юрисконсулт”

в отдел „Икономически дейности, екология и управление на собствеността“,

за конкурс обявен със заповед № РД-199/13.05.2020 г.

  

1. Мартин Георгиев Зарков

Резултат от начина по чл.24 – 10 т.

Коефициент – 3

Резултат от интервюто – 31.5 т.

Коефициент – 3

Общ резултат – 124.5 т.

2. Борислав Николаев Младенов – НЕ СЕ ЯВИЛ

3. Евгени Цветанов Хичовски – НЕ СЕ ЯВИЛ

 

 

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

 за длъжността

ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ МЛАДЕНОВ

2. ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ХИЧОВСКИ

3. МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 11.06.2020г. /четвъртък/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

Председател на конкурсната комисия:

________/п/____________

/Цветелина Димитрова/

Дата: 03.06.2020г.

Конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ „ИДЕУС“

ОБЯВЯВА

конкурс за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в отдел „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

 1. Кратко описание на длъжността

Длъжността е свързана с:

– Представителство на общината пред съдебните власти в Република България

– Следи за законосъобразността на дейността на отдел „ИДЕУС“ чрез съгласуване на издаваните от служителите в отдела документи

– Следи за законосъобразността на провежданите обществени поръчки, търгове и конкурси

 2. Минимални и специфични и изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – висше, степен „МАГИСТЪР”;
 • Специалност – Право, с придобита юридическа правоспособност;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Минимален ранг за заемане на длъжността – V младши;
 • Граници на основната заплата за длъжността – 610 – 1600 лв. *

*Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

 3. Начин на провеждане на конкурса – решаване на ТЕСТ и ИНТЕРВЮ

4. Необходими документи

За информация: тел.02/993 32 17 – Цветелина Димитрова, e-mail: bojurob@mail.bg

Кандидатите могат да подават документи за участие в конкурса лично или чрез пълномощник всеки делничен ден в деловодството на община Божурище в срок до 26.05.2020г.


 

С П И С Ъ К

на допуснатите и недопуснатите кандидати

 за длъжността

ЮРИСКОНСУЛТ В ОТДЕЛ „ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, ЕКОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

 

Въз основа на преценка конкурсната комисия реши:

І. Допуска до конкурс следните кандидати:

1. БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ МЛАДЕНОВ

2. ЕВГЕНИ ЦВЕТАНОВ ХИЧОВСКИ

3. МАРТИН ГЕОРГИЕВ ЗАРКОВ

Допуснатите кандидати следва ДА СЕ ЯВЯТ на 11.06.2020г. /четвъртък/ от 10 00 часа в СГРАДАТА на община Божурище, на адрес: гр.Божурище, бул. Европа №85, за решаване на ТЕСТ и за провеждане на ИНТЕРВЮ (при успешно представяне на теста).

 

ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати: НЯМА

 

Председател на конкурсната комисия:

________/п/____________

/Цветелина Димитрова/

 

Дата: 03.06.2020г.

 

Столична община обявява конкурс за избор на експерт “Информационно обслужване и услуги” на Областен център София – град и София област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021г

Столична община обявява конкурс за избор на експерт “Информационно обслужване и услуги” на Областен център София – град и София област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021г

Столична община обявява конкурс за избор на експерт “Логистика и информация” на Областен център София – град и София област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021г.

Столична община обявява конкурс за избор на експерт “Логистика и информация” на Областен център София – град и София област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021г

Столична община обявява конкурс за избор на експерт “Комуникация и информация” на Областен център София – град и София област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021г.

Столична община обявява конкурс за избор на експерт “Комуникация и информация” на Областен център София – град и София област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019-2021г.

ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на социална услуга „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 37 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с чл. 18а, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и Заповед №РД-30/11.02.2019г. на кмета на община Божурище се

 

ОБЯВЯВА

конкурс за възлагане на управлението на социална услуга „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания.

 

 1. Условия за участие:

1.1. В конкурса могат да участват следните кандидати:

 • български физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, включително и ЮЛНЦ;
 • физически лица, извършващи търговска дейност и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз или на друга държава от Европейското икономическо пространство.

1.2. Кандидатите трябва да са вписани в регистър към Агенцията за социално подпомагане като доставчици на социалната услугата „Наблюдавано жилище”.2. 3.

 1. Изисквания към кандидатите:
 • да имат най-малко 5 /пет/ години опит в сферата на предоставяне на социални услуги или сходни дейности, като имат реализирани договори за минимум една социална услуга през предходните пет години;
 • наличие на работен капацитет (персонал – квалификация);
 • представена програма за развитие на социалната услуга.
 1. Характеристика и специфика на предоставяната услуга

Определеният за доставчик на услугата кандидат трябва да организира предоставянето на социална услуга „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания, съгласно изискванията на Закона за социално подпомагане и останалите приложими нормативни актове, регламентиращи предоставянето на социалната услуга, в съответствие с предвидените критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги.

Доставчикът на социалната услуга следва да организира „Наблюдавано жилище” за лица от 18 до 25-годишна възраст без увреждания в с. Гурмазово, ул. „Младен Панов” №27 – имот-частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1186 от 16.01.2019г.: сграда – „Учебно заведение с пансион, с РЗП 463 кв/м, находяща се в УПИ VIII – училище, кв. 10, с. Гурмазово, общ. Божурище.

Целевата група на социална услуга „Наблюдавано жилище” на територията на община Божурище:

–           лица от 18- до 25-годишна възраст без увреждания, които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен независим живот, които нямат семейства или не получават семейна подкрепа от роднини и близки.

Капацитет на услугата „Наблюдавано жилище”: 10 потребители.

Персонал на услугата „Наблюдавано жилище”: 2 щатни бройки, както следва;

–           управител /координатор/ – 1 бройка;

–           социален работник – 1 бройка.

 1. Срок на договора

Срок за предоставяне на услугата „Наблюдавано жилище”: 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора за възлагане на управлението на услугата

 1. Конкурсна документация

Конкурсната документация се предоставя безплатно чрез публикуване на интернет страницата на Общината www.bozhurishte.bg в раздел „Конкурси” можете да я изтеглите по-долу:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Приложение №1 – Проект на договор

Административни сведения – Образец №1

Декларация – образец №2

Декларация – образец №3

 1. Подаване на предложения за участие

Желаещите да участват в настоящия конкурс подават лично или чрез упълномощено лице предложенията си за участие в Деловодството на административната сграда на община Божурище на адрес гр. Божурище, бул.”Европа” №85 от 08:30 часа всеки работен ден до 17:30 часа на 01.04.2019г.

 

Лица за контакт: Владислава Симеонова – зам.-кмет на община Божурище – тел. 02 993 3233, Цветелина Димитрова – секретар на община Божурище – тел. 02 993 3217.

 

 

 

ГЕОРГИ ДИМОВ

КМЕТ ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ