Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на: „жилищна сграда“, намираща се в УПИ III-41.230, кв. 66, с. Пролеша

Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на: „жилищна сграда“, намираща се в УПИ III-41.230, кв. 66, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.230, и „жилищна сграда и гараж“, намираща се в УПИ IV-41.231, кв. 66, ПИ с идентификатор 58606.41.231“. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от СБС по друг проект, разположен в ПИ 58606.41.11, преминава през ПИ 58606.41.126 и 58606.30.177 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, след което продължава през урбанизирана територия и достига до имотни граници на захранваните абонати. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 169 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

ПУП

Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че с Решение № 125 по протокол № 17 от 15.12.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.16.19, м. Локви, с. Пролеша, община Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори 58606.16.93 и 58606.16.97 по КККР на с. Пролеша, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че с Решение № 125 по протокол № 17 от 15.12.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.16.19, м. Локви, с. Пролеша, община Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори 58606.16.93 и 58606.16.97 по КККР на с. Пролеша, община Божурище. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 58606.16.8, м. Локви, с. Пролеша

Съобщение в Държавен вестник №16 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 58606.16.8, м. Локви, с. Пролеша, Пролеша, община Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори 58606.16.92 и 58606.16.97 по КККР на с. Пролеша, община Божурище, одобрени със Заповед № РД-18-28 от 28.03.2016 г. На изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

ПУП

Инвестиционно предложение за „Изграждане на собствен водоизточник с дълбочина от 70-80 м“ в ПИ с идентификатор 18174.60.377, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение за „Изграждане на собствен водоизточник с дълбочина от 70-80 м“ в ПИ с идентификатор 18174.60.377, м. „Спорното“, с. Гурмазово, община Божурище.

Инвестиционно предложение: „Безопасна и сигурна зона за паркиране на товарни автомобили“ Safe and secure smart mobility truck parking Europe – SSSNTP EUROPE“ е ПИ с идентификатор 77126.12.245, м. „Прогона“, с. Хераково, община Божурище

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Безопасна и сигурна зона за паркиране на товарни автомобили“ Safe and secure smart mobility truck parking Europe – SSSNTP EUROPE“ е ПИ с идентификатор 77126.12.245, м. „Прогона“, с. Хераково, община Божурище.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на двадесет и девет броя еднофамилни жилищни сгради“ е ПИ с идентификатор 18174.19.110, м. „Дуняш“, с. Гурмазово, община Божурище

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на двадесет и девет броя еднофамилни жилищни сгради“ е ПИ с идентификатор 18174.19.110, м. „Дуняш“, с. Гурмазово, община Божурище.

Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж“, намираща се в УПИ IV-122027, кв. 1, м. Заградята, с. Хераково

Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на: „Еднофамилна жилищна сграда с гараж“, намираща се в УПИ IV-122027, кв. 1, м. Заградята, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.122.47, „Жилищна сграда“, намираща се в УПИ XVII-123.46, кв. 42, м. Бобен, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.123.46, „Жилищна сграда“, намираща се в УПИ V-122027, кв. 1, м. Заградята, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.122.48, и „Жилищна сграда“, намираща се в УПИ XIII-123.45, кв. 42, м. Бобен, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.123.45. Трасето започва от съществуващ СБС от ВЛ НН на ТП „Бобен“, преминава през ПИ 77246.121.6 и 77246.123.28 и достига до имотните граници на захранваните абонати. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 211 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ XII-32.274, кв. 2, м. Попърт, с. Пролеша

Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ XII-32.274, кв. 2, м. Попърт, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.32.274. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия НН започва от СБС № 8 по друг проект, от ВЛ НН на СТП „Пролеша“, разположен в ПИ 58606.32.130, преминава през ПИ 58606.32.189 и 58606.32.126 и достига до имотната граница на ПИ 58606.32.274. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 200 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов трафопост в УПИ LIII-015110, кв. 3, м. Ганини шумки, с. Хераково

Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов трафопост в УПИ LIII-015110, кв. 3, м. Ганини шумки, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.15.137, нов кабел СрН за захранване на новия трафопост и нова мрежа НН за външно електрозахранване на потребители в кв. 3, м. Ганини шумки, с. Хераково. Трасето на новопроектираната подземна електропроводна линия СрН започва от нов ЖР стълб, разположен в оста на съществуващ ВЕЛ 20 kV „Росоман“ в ПИ 77246.15.101, преминава през ПИ 77246.15.101 и достига до проектния трафопост. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 105 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ F-171015, кв. 2, м. Гуджулица, с. Хераково

Съобщение в Държавен вестник №6 съобщава, че е изработен окончателен проект за ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура за обект: Нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „Еднофамилна жилищна сграда“, намираща се в УПИ F-171015, кв. 2, м. Гуджулица, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.171.24. Трасето на новопроектираната въздушна електропроводна линия започва от съществуващ СБС от ВЛ НН на ТП „Мелница Хераково“, разположен в ПИ 77246.701.6 – урбанизирана територия, преминава през ПИ 77246.200.29 и достига до имотна граница на ПИ 77246.171.27. Дължината на трасето в обхвата на ПУП – ПП е 162 м. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Чертеж ПУП