Обява и график от Общинска служба по земеделие – Божурище относно провеждането на заседания на комисията, ръководеща сключването на споразумения за масиви за ползване за стопанската 2023/2024 година, по чл. 37в от ЗСПЗЗ

О Б Я В А
Общинска служба по земеделие – гр. Божурище уведомява всички собственици и ползватели на земеделски земи, че са изготвени пред-варителните регистри по чл. 72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ на имотите с подадени декларации по чл. 69 и заявления по чл. 70 от ППЗСПЗЗ за участие в споразумения за ползване по чл. 37 в от ЗСПЗЗ (формиране на масиви за ползване на земеделските земи) в землищата на община Божурище.
Регистрите се намират в ОСЗ – Божурище.
Промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересованите лица, в срок до 15 август 2023г.
Общинска служба по земеделие гр. Божурище

График на комисия

Инвестиционно предложение: „Регионални прединвестиционни проучвания  (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: Обособена позиция 4: РПИП за „Водоснабдяване и канализация: ЕООД, София“ – инициирано от Министерство на регионалното развитие и благоустройство

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), Ви уведомяваме за следното инвестиционно предложение: „Регионални прединвестиционни проучвания  (РПИП) за обособените територии, обслужвани от новоконсолидирани ВиК оператори в шест обособени позиции: Обособена позиция 4: РПИП за „Водоснабдяване и канализация: ЕООД, София“ – инициирано от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 48 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на лека постройка за отоплителни материали и инвентар, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-017028 от кв. 1, м. Крушата, с. Хераково

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 48 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на лека постройка за отоплителни материали и инвентар, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-017028 от кв. 1, м. Крушата, с. Хераково, община Божурище“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 50 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-25.167 от кв. 5, м. Герена, с. Хераково

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 50 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ-25.167 от кв. 5, м. Герена, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.167 по кадастралната карта на с. Хераково“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 49 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на две жилищни сгради, намиращи се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХ-36.116 от кв. 45, с. Хераково

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 49 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на две жилищни сгради, намиращи се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХ-36.116 от кв. 45, с. Хераково, община Божурище, ПИ с идентификатор 77246.36.116 по кадастралната карта на с. Хераково“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област,  в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 53 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на еднофамилна, жилищна сграда, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-27.54 от кв. 28, с. Пожарево, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 53 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов въздушен кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на еднофамилна, жилищна сграда, намираща се в урегулиран поземлен имот (УПИ) XIX-27.54 от кв. 28, с. Пожарево, община Божурище , ПИ с идентификатор 57100.27.54 по кадастралната карта на с. Пожарево“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.30.189, м. Дашовица, с. Гурмазово, община Божурище

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.30.189, м. Дашовица, с. Гурмазово, община Божурище, в обхват: част от полски пътища с идентификатори 18174.60.113, 18174.29.153 и 18174.30.171 по КККР на с. Гурмазово, община Божурище, одобрени със Заповед № РД- 18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за разглеждане в стая № 5 в сградата на общинската администрация, както и на интернет страницата на Община Божурище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 51 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов трафопост в ПИ 18174.22.291, нов кабел средно напрежение за захранване на трафопост и нов кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на две еднофамилни жилищни сгради с две водоплътни изгребни ямии сондаж, намиращи се в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-22.383 от кв. 57, с. Гурмазово

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 51 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нов трафопост в ПИ 18174.22.291, нов кабел средно напрежение за захранване на трафопост и нов кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на две еднофамилни жилищни сгради с две водоплътни изгребни ямии сондаж, намиращи се в урегулиран поземлен имот (УПИ) І-22.383 от кв. 57, с. Гурмазово ПИ с идентификатор 18174.22.383 и УПИ ХII-22.384, кв. 57, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.22.384 по кадастралната карта на с. Гурмазово“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 52 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под робен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Изграждане на нова мрежа ниско напрежение от БКТП „Чешмата“, с. Гурмазово

Съобщение в Държавен вестник №63 съобщава, че с Решение № 52 от протокол № 7 от 25.05.2023 г. на ОбС – Божурище, е одобрен проект за под робен устройствен план – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект: „Изграждане на нова мрежа ниско напрежение от БКТП „Чешмата“, с. Гурмазово, община Божурище, за присъединяване на бъдещи абонати“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.