Обявява откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на Масивна едноетажна сграда с идентификатор 77246.700.132.1 с предназначение фитнес и бистро със ЗП 180,50 кв.м. и РЗП 180,50 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 77246.700.132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хераково

На основание заповед №РД-243/03.07.2023г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 62 от Протокол №10/2024-27 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 31.05.2024 г. 

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НАМасивна едноетажна сграда с идентификатор 77246.700.132.1 с предназначение фитнес и бистро със ЗП 180,50 кв.м. и РЗП 180,50 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 77246.700.132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Хераково, одобрени със Заповед РД-18-125/01.08.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, УПИ VI – съвет, битови услуги, фурна и поща, кв.4, по ПРЗ на с. Хераково, с използваема площ от 126,64 кв.м., актувана с акт за частна общинска собственост (АЧОС) № 1189/20.02.2019 г.

, при следните условия, определени с Решение № 62 от Протокол №10/2024-27 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 31.05.2024 г. :

1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на сградата:

Сграда
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
77246.700.132.1
360,90 лв.
36 лв.
126,64  м2
фитнес и бистро

2. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на

годишния наем – 433 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 26 юли 2024 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.

 1. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 25.07.2024 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 26.07.2024 г. в деловодството в Община Божурище.

 • Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
 • Дата, час и място за провеждане на търга – на 1.08.2024 г. от 13:00 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 • публикуване във вестник „24 часа“ на 05.07.2024г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 05.07.2024г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 05.07.2024г.
 • За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Кристияна Ангелова – специалист в отдел „ИДЕУС

Обявява откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на Аптека с площ 224 кв.м., находяща се в сграда с идентификатор 05027.601.500.2 цялата със застроена площ 236 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 05027.601.500 гр. Божурище

На основание заповед №РД-242/03.07.2023г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 61 от Протокол №10/2024-27 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 31.05.2024 г. 

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НАнапомещение – Аптека с площ 224 кв.м., находяща се в сграда с идентификатор 05027.601.500.2 цялата със застроена площ 236 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 05027.601.500 гр. Божурище, общ. Божурище, обл. София по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-88/02.12.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК – УПИ I-поликлиника, кв.89 по плана на гр. Божурище, актувана с акт за частна общинска собственост (АЧОС) №453/13.05.2004г., при следните условия, определени с Решение № 61 от Протокол №10/2024-27 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 31.05.2024 г. :

1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:

Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.500.2
1 108.80 лв.
200 лв.
224 м2
аптека

2. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на

годишния наем – 1 330 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 26 юли 2024 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.

 • Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 25.07.2024 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 26.07.2024 г. в деловодството в Община Божурище.

4.Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.

 1. Дата, час и място за провеждане на търга – на 1.08.2024 г. от 10:00 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 •  публикуване във вестник „24 часа“ на 05.07.2024г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 05.07.2024г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 05.07.2024г.
 • За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Кристияна Ангелова – специалист в отдел „ИДЕУС

Обява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 3 години наПомещение №3, с обща площ 6,00 кв. м. (шест квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост № 1109 / 28.12.2017 г.., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.599.1, разположена впоземлен имот с идентификатор 05027.601.599, УПИ II599, кв.37, с административен адрес: гр. Божурище, ул. Христо Ботев № 5

На основание заповед №РД-406/12.09.2023 г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 44 от Протокол №7/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 25.05.2023 г. 

                                                                            се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 3 години наПомещение №3, с обща площ 6,00 кв. м. (шест квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост № 1109 / 28.12.2017 г.., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.599.1, разположена впоземлен имот с идентификатор 05027.601.599, УПИ II599, кв.37, с административен адрес: гр. Божурище, ул. Христо Ботев № 5, при следните условия, определени с Решение № 44 от Протокол №7/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 25.05.2023 г. 

 1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС:
Общинска сграда с идентификатор 05027.601.599.1 находяща се в поземлен имот с идентификатор  05027.601.599
помещениеПлощНачална тръжна цена за месечен наем без ДДС
Помещение №36,00 м2                        15,60 лв.
 1. Стъпка на наддаване, както следва:
Общинска сграда с идентификатор 05027.601.599.1 находяща се в поземлен имот с идентификатор  05027.601.599
помещениеПлощстъпка без ДДС
Помещение №3     6,00 м21,50 лв.

1.3. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:

 • Участниците могат да бъдат юридически лица или физически лица
 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 18,70 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 6 октомври 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номерът на обекта, предмет на търга.

     2. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 05.10.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

3.Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 06.10.2023 г. в деловодството в Община Божурище.

4.Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.

5.Дата, час и място за провеждане на търга – на 11.10.2023 г. от 11:00 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 •  публикуване във вестник „24 часа“ на 14.09.2023 г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 14.09.2023 г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 14.09.2023 г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

Обява публичен търг с явно наддаване за Учредяване на безсрочно право на строеж с площ 14.16 м2 за плътна ограда с височина до 2.20м., разположена изцяло в поземлен имот с идентификатор 05027.601.1021 (УПИ V9605,общ) по имотните граници с поземлени имоти с идентификатор 05027.601.1020 (УПИ ІІІ9605) и 05027.601.973 (УПИ VІ973,общ)

На основание заповед №РД-405/12.09.2023 г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 17 от Протокол №4/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 30.03.2023 г. 

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване за Учредяване на безсрочно право на строеж с площ 14.16 м2 за плътна ограда с височина до 2.20м., разположена изцяло в поземлен имот с идентификатор 05027.601.1021 (УПИ V9605,общ) по имотните граници с поземлени имоти с идентификатор 05027.601.1020 (УПИ ІІІ9605) и 05027.601.973 (УПИ VІ973,общ), частна общинска собственост, съгласно АЧОС №1310/02.06.2022 г.., вписан в Служба по вписванията при Агенция по вписванията – гр. Сливница на 07.06.2022 г., акт № 125, вх. рег. № 1312, том V, дело № 623/2022г. при следните условия, определени с Решение № 21 от Протокол №4/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 30.03.2023 г.  

 1. Начална тръжна цена в размер на 500.00 лева (петстотин лева), без включен ДДС и 600.00 лева (шестстотин лева), с включен ДДС, въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител Консултантска къща „АМРИТА“ ООД, със сертификат рег. № 901700064 от 18.05.2017 г. на КНОБ (Камара на независимите оценители в България).
 1. Стъпка за наддаване в размер на 10 лева без включен ДДС.
 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена – 60,00 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 6 октомври 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номерът на обекта, предмет на търга.
 2. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 05.10.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата. Цената покрива материално-техническите и административни разходи по оформянето на документацията и обявяването на търга съгласно чл.16 ал.2 Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество.

 • Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 06.10.2023 г. в деловодството в Община Божурище.
 • Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
 • Дата, час и място за провеждане на търга – на 11.10.2023 г. от 14:00 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 •  публикуване във вестник „24 часа“ на 14.09.2023г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 14.09.2023г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 14.09.2023г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

Обява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.4 с предназначение за книжарница, с обща площ 25 кв. м. (двадесет и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1327/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена в поземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище

На основание заповед №РД-404/12.09.2023 г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 17 от Протокол №4/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 30.03.2023 г. 

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НАСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.4 с предназначение за книжарница, с обща площ 25 кв. м. (двадесет и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1327/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена впоземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище, при следните условия, определени с Решение № 17 от Протокол №4/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 30.03.2023 г.:

1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:

Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.4
59,88 лв.
5,90 лв.
23.03 м2
книжарница
 • Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
 • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
 • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.
 • Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 71,85 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 06 октомври 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.
 • Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 05.10.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС

Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 06.10.2023 г. в деловодството в Община Божурище.

 • Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
 • Дата, час и място за провеждане на търга – на 11.10.2023 г. от 09:00 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 •  публикуване във вестник „24 часа“ на 14.09.2023г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 14.09.2023г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 14.09.2023г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

Обява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 3 години наПомещение №3, с обща площ 6,00 кв. м. (шест квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост № 1109 / 28.12.2017 г.., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.599.1, разположена впоземлен имот с идентификатор 05027.601.599, УПИ II599, кв.37, с административен адрес: гр. Божурище, ул. Христо Ботев № 5

На основание заповед №РД-307/06.07.2023 г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 44 от Протокол №7/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 25.05.2023 г. 

                                                                            се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 3 години наПомещение №3, с обща площ 6,00 кв. м. (шест квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост № 1109 / 28.12.2017 г.., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.599.1, разположена впоземлен имот с идентификатор 05027.601.599, УПИ II599, кв.37, с административен адрес: гр. Божурище, ул. Христо Ботев № 5, при следните условия, определени с Решение № 44 от Протокол №7/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 25.05.2023 г. 

 1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС:
Общинска сграда с идентификатор 05027.601.599.1 находяща се в поземлен имот с идентификатор  05027.601.599
помещениеПлощНачална тръжна цена за месечен наем без ДДС
Помещение №36,00 м2                        15,60 лв.
 1. Стъпка на наддаване, както следва:
Общинска сграда с идентификатор 05027.601.599.1 находяща се в поземлен имот с идентификатор  05027.601.599
помещениеПлощстъпка без ДДС
Помещение №3     6,00 м21,50 лв.

1.3. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:

 • Участниците могат да бъдат юридически лица или физически лица
 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 18,70 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 1 август 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номерът на обекта, предмет на търга.

     2. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 31.07.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

3.Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 01.08.2023 г. в деловодството в Община Божурище.

4.Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.

5.Дата, час и място за провеждане на търга – на 07.08.2023 г. от 12:30 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 •  публикуване във вестник „24 часа“ на 10.07.2023 г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 10.07.2023 г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 10.07.2023 г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

Обява публичентърг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 3 години наПомещение №2, с обща площ 7,00 кв. м. (седем квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост № 1109 / 28.12.2017 г.., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.599.1, разположена впоземлен имот с идентификатор 05027.601.599, УПИ II599, кв.37, с административен адрес: гр. Божурище, ул. Христо Ботев № 5

На основание заповед №РД-306/06.07.2023 г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 44 от Протокол №7/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 25.05.2023 г. 

                                                                            се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 3 години наПомещение №2, с обща площ 7,00 кв. м. (седем квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост № 1109 / 28.12.2017 г.., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.599.1, разположена впоземлен имот с идентификатор 05027.601.599, УПИ II599, кв.37, с административен адрес: гр. Божурище, ул. Христо Ботев № 5, при следните условия, определени с Решение № 44 от Протокол №7/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 25.05.2023 г. 

 1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС:
Общинска сграда с идентификатор 05027.601.599.1 находяща се в поземлен имот с идентификатор  05027.601.599
помещениеПлощНачална тръжна цена за месечен наем без ДДС
Помещение №27.00 м2лв.
 1. Стъпка на наддаване, както следва:
Общинска сграда с идентификатор 05027.601.599.1 находяща се в поземлен имот с идентификатор  05027.601.599
помещениеПлощстъпка без ДДС
Помещение №27.00 м2 Лв.

1.3. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:

 • Участниците могат да бъдат юридически лица или физически лица
 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 21,80 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 1 август 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номерът на обекта, предмет на търга.
 2. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 31.07.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

3.Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 01.08.2023 г. в деловодството в Община Божурище.

4.Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.

5.Дата, час и място за провеждане на търга – на 07.08.2023 г. от 10:30 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 •  публикуване във вестник „24 часа“ на 10.07.2023 г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 10.07.2023 г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 10.07.2023 г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

Обява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години НАСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.2 с предназначение за оптика, с обща площ 12,50 кв. м. (дванадесет цяло и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1325/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена впоземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище

На основание заповед №РД-305/06.07.2023 г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 17 от Протокол №4/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 30.03.2023 г. 

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НАСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.2 с предназначение за оптика, с обща площ 12,50 кв. м. (дванадесет цяло и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1325/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена впоземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище,

при следните условия, определени с Решение № 17 от Протокол №4/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 30.03.2023 г.:

1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:

Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.2
29,33 лв.
2,90 лв.
11.28 м2
оптика
 • Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
 • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
 • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.
 • Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 35,20 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 1 август 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номерът на обекта, предмет на търга.
 • Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 31.07.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

5.Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 01.08.2023 г. в деловодството в Община Божурище.

6.Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.

7.Дата, час и място за провеждане на търга – на 07.08.2023 г. от 08:30 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 •  публикуване във вестник „24 часа“ на 10.07.2023 г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 10.07.2023 г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 10.07.2023 г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

Обява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години напомещения № 10 и №16, с предназначение „магазин-смесен тип със склад“, с обща площ 53 м2, находящи се в сутерена на Сграда с идентификатор 57100.502.172.1 „Сграда за административна дейност, читалище, младежки клуб, клуб на пенсионера, поща, лекарски кабинет и магазин”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57100.502.172 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пожарево

На основание заповед №РД-308/06.07.2023 г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 45 от Протокол №7/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 25.05.2023 г. 

                                                                 се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 години напомещения № 10 и №16, с предназначение „магазин-смесен тип със склад“, с обща площ 53 м2, находящи се в сутерена на Сграда с идентификатор 57100.502.172.1 „Сграда за административна дейност, читалище, младежки клуб, клуб на пенсионера, поща, лекарски кабинет и магазин”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 57100.502.172 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Пожарево, одобрени със Заповед № РД-18-90/02.12.2021 г., УПИ I172, кв.14, с.Пожарево, община Божурище (сградата на Кметство с .Пожарево), при следните условия, определени с Решение № 45 от Протокол №7/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 25.05.2023 г.  

1.1. Начална тръжна цена за месечен наем в размер на 79.50 лева без включен ДДС или 95.40лева с включен ДДС.

1.2. Стъпка за наддаване в размер на 7.95 лева без включен ДДС.

1.3. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:

 • Участниците да бъдат юридически лица
 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 95.40 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 1 август 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номерът на обекта, предмет на търга.
 2. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 31.07.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

 • Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 01.08.2023 г. в деловодството в Община Божурище.
 • Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
 • Дата, час и място за провеждане на търга – на 07.08.2023 г. от 14:30 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 •  публикуване във вестник „24 часа“ на 10.07.2023 г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 10.07.2023 г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 10.07.2023 г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

Обява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години НАСАМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.12 с предназначение за магазин за еко и био продукти на Общински пазар гр. Божурище

На основание заповед №РД-194/26.04.2023 г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 17 от Протокол №4/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 30.03.2023 г. 

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.12 с предназначение за магазин за еко и био продукти, с обща площ 12,50 кв. м. (дванадесет цяло и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1334/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена впоземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище,

при следните условия, определени с Решение № 17 от Протокол №4/2023-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 30.03.2023 г..:

1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:

Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.12
29,33 лв.
2,90 лв.
11,28 м2
Магазин за еко и био продукти
 • Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
 • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
 • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.
 • Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 35,20 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 29 май 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.
 • Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 26.05.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

 • Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 29.05.2023 г. в деловодството в Община Божурище.
 • Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
 • Дата, час и място за провеждане на търга – на 07.06.2023 г. от 16:30 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 •  публикуване във вестник „24 часа“ на 27.04.2023г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 27.04.2023г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 27.04.2023г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“