О Б Я В А публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.14 с предназначение за магазин за месо и риба на Общински пазар гр. Божурище

На основание заповед №РД-467/15.12.2022г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.14 с предназначение за магазин за месо и риба, с обща площ 25,00 кв. м. (двадесет и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1336/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена в поземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище,

при следните условия, определени с решение №125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.:

 1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:
Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.14
58,65 лв.
5,80 лв.
22,56 м2
Магазин за месо и риба

 

 1. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
 • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
 • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.

 

 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 70,40 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 20 януари 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.

 

 1. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 19.01.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

 1. Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 20.01.2023 г.  в деловодството в Община Божурище.
 2. Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
 3. Дата, час и място за провеждане на търга – на 27.01.2023 г. от 16:30 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 • публикуване във вестник „24 часа“ на 19.12.2022г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 19.12.2022г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 19.12.2022г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

О Б Я В А публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.13 с предназначение за фермерски продукти на Общински пазар гр. Божурище

На основание заповед №РД-466/15.12.2022г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.13 с предназначение за фермерски продукти, с обща площ 12,50 кв. м. (дванадесет цяло и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1335/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена в поземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище,

при следните условия, определени с решение №125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.:

 1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:
Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.13
29,33 лв.
2,90 лв.
11,28 м2
Магазин за фермерски продукти

 

 1. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
 • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
 • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.

 

 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 35,20 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 20 януари 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.

 

 1. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 19.01.2023 г.  всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

 1. Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 20.01.2023 г. в деловодството в Община Божурище.

 

 1. Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.

 

 1. Дата, час и място за провеждане на търга – на 27.01.2023 г. от 14:00 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 • публикуване във вестник „24 часа“ на 19.12.2022г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 19.12.2022г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 19.12.2022г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

О Б Я В А публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.12 с предназначение за магазин за еко и био продукти на Общински пазар гр. Божурище

На основание заповед №РД-465/15.12.2022г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.12 с предназначение за магазин за еко и био продукти, с обща площ 12,50 кв. м. (дванадесет цяло и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1334/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена в поземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище,

при следните условия, определени с решение №125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.:

 1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:
Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.12
29,33 лв.
2,90 лв.
11,28 м2
Магазин за еко и био продукти

 

 1. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
 • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
 • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.

 

 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 35,20 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 20 януари 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.

 

 1. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 19.01.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

 1. Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 20.01.2023 г.в деловодството в Община Божурище.

 

 1. Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.

 

 1. Дата, час и място за провеждане на търга – на 27.01.2023 г. от 11:30 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 • публикуване във вестник „24 часа“ на 19.12.2022г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 19.12.2022г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 19.12.2022г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

О Б Я В А публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.11 с предназначение за магазин за дрехи и обувки на Общински пазар гр. Божурище

На основание заповед №РД-464/15.12.2022г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.11 с предназначение за магазин за дрехи и обувки, с обща площ 12,50 кв. м. (дванадесет цяло и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1333/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена в поземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище,

при следните условия, определени с решение №125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.:

 1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:
Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.11
29,33 лв.
2,90 лв.
11,28 м2
Магазин за дрехи и обувки

 

 1. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
 • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
 • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.

 

 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 35,20 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 20 януари 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.
 2. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 19.01.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

 1. Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 20.01.2023 г. в деловодството в Община Божурище.

 

 1. Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.

 

 1. Дата, час и място за провеждане на търга – на 27.01.2023 г. от 09:00 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 • публикуване във вестник „24 часа“ на 19.12.2022г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 19.12.2022г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 19.12.2022г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

 

О Б Я В А публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.10 с предназначение за магазин за дрехи и обувки на Общински пазар гр. Божурище

На основание заповед №РД-463/15.12.2022г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.10 с предназначение за магазин за дрехи и обувки, с обща площ 12,50 кв. м. (дванадесет цяло и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1332/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена в поземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище,

при следните условия, определени с решение №125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.:

 1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:
Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.10
30,55 лв.
3,00 лв.
11,75 м2
Магазин за дрехи и обувки

 

 1. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
 • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
 • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.

 

 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 36,70 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 20 януари 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.

 

 1. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 19.01.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

 1. Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 20.01.2023 г. в деловодството в Община Божурище.
 2. Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
 3. Дата, час и място за провеждане на търга – на 25.01.2023 г. от 16:30 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 • публикуване във вестник „24 часа“ на 19.12.2022г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 19.12.2022г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 19.12.2022г.

 

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

О Б Я В А публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.8 с предназначение магазин за домашни потреби на Общински пазар гр. Божурище

На основание заповед №РД-462/15.12.2022г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.8 с предназначение магазин за домашни потреби, с обща площ 12,50 кв. м. (дванадесет цяло и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1331/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена в поземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище,

при следните условия, определени с решение №125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.:

 1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:
Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.8
28,10 лв.
2,80 лв.
10,81 м2
Магазин за домашни потреби

 

 1. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
 • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
 • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.

 

 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 33,70 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 20 януари 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.
 2. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 19.01.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

 1. Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 20.01.2023 г. в деловодството в Община Божурище.
 2. Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
 3. Дата, час и място за провеждане на търга – на 25.01.2023 г. от 14:00 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 • публикуване във вестник „24 часа“ на 19.12.2022г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 19.12.2022г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 19.12.2022г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

О Б Я В А публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.7 с предназначение агроаптека и градински аксесоари на Общински пазар гр. Божурище

На основание заповед №РД-461/15.12.2022г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.7 с предназначение агроаптека и градински аксесоари, с обща площ 12,50 кв. м. (дванадесет цяло и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1330/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена в поземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище,

при следните условия, определени с решение №125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.:

 1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:
Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.7
29,33 лв.
2,90 лв.
11,28 м2
Агроаптека и градински аксесоари

 

 1. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
 • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
 • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.

 

 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 35,20 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 20 януари 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.

 

 1. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 19.01.2023 г.  всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

 1. Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 20.01.2023 г. в деловодството в Община Божурище.

 

 1. Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.

 

 1. Дата, час и място за провеждане на търга – на 25.01.2023 г. от 11:30 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 • публикуване във вестник „24 часа“ на 19.12.2022г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 19.12.2022г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 19.12.2022г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

О Б Я В А публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.6 с предназначение за цветарски магазин на Общински пазар гр. Божурище

На основание заповед №РД-460/15.12.2022г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.6 с предназначение за цветарски магазин, с обща площ 12,50 кв. м. (дванадесет цяло и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1329/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена в поземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище,

при следните условия, определени с решение №125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.:

 1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:
Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.6
29,33 лв.
2,90 лв.
11,28 м2
Цветарски магазин

 

 1. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
 • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
 • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.

 

 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 35,20 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 20 януари 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.

 

 1. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 19.01.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

 1. Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 20.01.2023 г. в деловодството в Община Божурище.
 2. Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
 3. Дата, час и място за провеждане на търга – на 25.01.2023 г. от 09:00 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 • публикуване във вестник „24 часа“ на 19.12.2022г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 19.12.2022г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 19.12.2022г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

О Б Я В А публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.5 с предназначение за плод зеленчук на Общински пазар гр. Божурище

На основание заповед №РД-459/15.12.2022г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.5 с предназначение за плод зеленчук с обща площ 12,50 кв. м. (дванадесет цяло и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1328/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена в поземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище,

при следните условия, определени с решение №125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.:

 1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:
Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.5
29,33 лв.
2,90 лв.
11,28 м2
Плод зеленчук

 

 1. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
 • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
 • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.

 

 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 35,20 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 20 януари 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.

 

 1. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 19.01.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС и е невъзстановима след приключване на процедурата.

Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 20.01.2023 г. в деловодството в Община Божурище.

 1. Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
 2. Дата, час и място за провеждане на търга – на 24.01.2023 г. от 16:30 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 • публикуване във вестник „24 часа“ на 19.12.2022г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 19.12.2022г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 19.12.2022г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“

О Б Я В A публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.4 с предназначение за книжарница на Общински пазар гр. Божурище

На основание заповед №РД-458/15.12.2022г. на кмета на община Божурище, във връзка с Решение № 125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.

се

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години

НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 05027.601.661.9.4 с предназначение за книжарница, с обща площ 25 кв. м. (двадесет и пет квадратни метра), актуван с акт за частна общинска собственост №1327/19.10.2022 г., находящ се в сграда с идентификатор 05027.601.661.9, разположена в поземлен имот с идентификатор 05027.601.661, Адрес на поземления имот: Общински пазар гр. Божурище,

при следните условия, определени с решение №125 от Протокол №11/2022-23 от редовно заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 27.10.2022г.:

 1. Начална тръжна цена за месечен наем без включен ДДС, стъпка за наддаване и предназначение на самостоятелният обект:
Самостоятелен обект
Начална тръжна цена
Стъпка за наддаване
Използвана площ
Предназначение на самостоятелния обект
05027.601.661.9.4
59,88 лв.
5,90 лв.
23.03 м2
книжарница

 

 1. Квалификационни изисквания към участниците, съгласно чл.6, ал.1, т.6 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество:
 • Участниците задължително да бъдат юридически лица.
 • Едно юридическо лице може да участва само в един търг за наемане на един самостоятелен обект.
 1. Депозит за участие в търга: в размер на 10 % от началната тръжна цена на годишния наем – 71,85 лв., внася се на касата на Община Божурище или по банкова сметка на Община Божурище в УниКредит Булбанк IBAN: BG36UNCR96603313139210 BIC: UNCRBGSF до 120 януари 2023 г. вкл. При внасяне на депозита се посочва номера на обекта, предмет на търга.
 2. Закупуване и получаване на тръжната документация се извършва от касата на община Божурище в срок до 17,30 часа на 19.01.2023 г. всеки делничен ден от 8:30 ч. до 17:30 ч.

Цената на един комплект тръжна документация е в размер на 30 (тридесет) лева без ДДС

Заявления за участие в търга се подават до 17,30 ч. на 20.01.2023 г. в деловодството в Община Божурище.

 1. Оглед на обекта може да се извършва всеки делничен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка на кандидата.
 2. Дата, час и място за провеждане на търга – на 24.01.2023 г. от 14:00 часа в сградата на Общински съвет гр. Божурище

 

Обявлението за публичния търг е обявено чрез:

 • публикуване във вестник „24 часа“ на 19.12.2022г.,
 • Поставяне на информационното табло в ЦАО на 19.12.2022г.
 • Публикувано на интернет-страницата на Общината – https://bozhurishte.bg/, раздел „Търгове“ на 19.12.2022г.

За допълнителна информация тел: 02/993 2913, вътр. 110 – Силвет Чаушева – юрисконсулт в отдел „ИДЕУС“ или Лиляна Ангелова – ст. експерт в отдел „ИДЕУС“