Индивидуалните административни актове на кмета на Община Божурище се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.Правомощията и задълженията на кмета на Община Божурище са в съответствие със Закона за местно самоуправление и местна администрация, Закона за гражданска регистрация, Семейния кодекс, Закона за устройство на територията, Закона за общинска собственост, и други нормативни документи.