• 05.12.2016
  • 10:30
  • НЧ "Христо Ботев-1934"

 

                                                                                                                        СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Божурище,

във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г., по Подмярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви уведомяваме,

че на 05.12.2016 г.,/понеделник/ от 10:30 часа, в  салона на НЧ „Христо Ботев-1934“, град Божурище, ще се проведе информационен семинар за подготовка на Стратегия  за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, в  изпълнение на проекта за създаването на Местна инициативна група на територията на общините Трън – Брезник – Божурище и Стратегия за МР.