• 13.12.2016
  • 11:00
  • гр. Брезник, НЧ "Просвещение-1870"

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

            СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Брезник,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви уведомяваме,

че на 13.12.2016 г./вторник/ от 11:00 часа в Малък салон в НЧ „Просвещение-1870“, пл. „9 септември“, в град Брезникще ще се проведе информационнаконференция  за представителите на заинтересованите страни относно възможностите, предоставени от подхода „ВОМР“ и Стратегията за местно развитие.