• 14.12.2016
  • 11:00
  • гр. Трън, в зала "Екомилк" на НЧ "Гюрга Пинджурова-1895"

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

съобщение

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община трън,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви уведомяваме,

че на 14.12.2016 г./сряда/ от 11:00 часа в зала „Екомилк“ на НЧ „Гюрга Пинджурова-1895“в град Трън ще се проведе информационна конференция  за представителите на заинтересованите страни относно възможностите, предоставени от подхода „ВОМР“ и Стратегията за местно развитие