• 31.05.2024
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 31.05.2024г. /Петък /, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Промяна в общинския бюджет за 2024 година -Докладна записка с рег.№ Д-205/23.05.2024г.
Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

2. Промяна в общинския бюджет за 2024 година -Докладна записка с рег.№ Д-206/23.05.2024г.
Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

3. Вземане на решение за продажба на енергиен обект по смисъла на §1, т.23 от ДР на ЗЕ и определяне на цена на масивен трафопост, находящ се в поземлен имот с идентификатор 77246.167.1, с.Хераково, м.„Балин дел”- Докладна записка с рег.№ Д-210/23.05.2024г.
Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

4. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение – Аптека, намираща се в сграда с идентификатор 05027.601.500.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 05027.601.500 гр. Божурище, общ. Божурище, обл. София УПИ I-поликлиника, кв.89 по плана на гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-211/23.05.2024г.
Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

5. Отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, Масивна едноетажна сграда с предназначение фитнес и бистро със ЗП 180,50 кв. м. и РЗП 180,50 кв.м., находяща се в поземлен имот с идентификатор 77246.700.132 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Хераково, одобрени със Заповед РД-18-125/01.08.2023 г. на Изпълнителния директор на АГКК, УПИ VI – съвет, битови услуги, фурна и поща, кв.4, с.Хераково- Докладна записка с рег.№ Д-212/23.05.2024г.
Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

6. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на сглобяема жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-062052, кв. 37, с. Пожарево, ПИ с идентификатор 57100.62.516 и две жилищни сгради, находящи се в УПИ ІV-062052, кв.37, с. Пожарево, ПИ с идентификатор 57100.62.517.- Докладна записка с рег.№ Д-208/23.05.2024г.
Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

7. Удължаване на срок на отстъпено правото на строеж на Петко Рангелов Младенов върху п-л УПИ XIIIобщ. кв. 76 – гр. Божурище, Община Божурище- Докладна записка с рег.№ Д-215/23.05.2024г.
Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

8. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на обособени помещения в сграда с идентификатор 18174.501.201.3, находяща се в поземлен имот с идентификатор 18174.501.201 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гурмазово, на Народно читалище „Богатово – 2015“, с ЕИК 176842331, с. Гурмазово – Докладна записка с рег.№ Д-213/23.05.2024г.
Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

9. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-207/23.05.2024г.
Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

10. Избор на временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд за мандат 2024/2027 година – Докладна записка с рег.№ Д-214/23.05.2024г.
Докладва: Веселка Симова Председател на Общински съвет – Божурище

11. Именуване на улици в с. Хераково – Докладна записка с рег.№ Д-209/23.05.2024г.
Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
12. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

28.05.2024г. /Вторник / от 09:00 ч. водеща комисия по 1,2,9,10

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

28.05.2024г. /Вторник / от 09:00 ч. – водеща комисия по 3,4,5,6,7,8,10,11

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

28.05.2024г. /Вторник / от 09:00 ч. – водеща комисия по 9,10

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

28.05.2024г. /Вторник / от 09:00 ч. – водеща комисия по 10

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

28.05.2024г. /Вторник / от 09:00 ч. – водеща комисия по 10

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

28.05.2024г. /Вторник / от 09:00 ч. – водеща комисия по 10

 

 

 

23.05.2024 г.                                                                         Председател на ОбС:

гр. Божурище                                                                           /Веселка Симова/