• 22.04.2024
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47 ал.2 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, във връзка с чл. 30, ал.1 от ЗПУГДВМС

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 22.04.2024г. /Понеделник/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Провеждане на местен референдум в Община Божурище по реда на ЗПУГДВМС-предложение от общински съветници по чл.27, ал.1, т.1 от ЗПУГДВМС с вх. No Д-153 от 12.04.2024г.

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

16.042024г. /Вторник/ от 9:00 ч.  т.1

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

16.04.2024г. /Вторник/ от 10:00 ч. водеща комисия по т.1

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

16.04.2024г. /Вторник/ от 10:00 ч.  по т.1

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”-  т.1

16.04.2024г. /Вторник/ от 10:00 ч.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”-  т.1

16.04.2024г. /Вторник/ от 10:00 ч.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – т.1

16.04.2024г. /Вторник/ от 10:00 ч.

 

 

12.04.2024 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Веселка Симова/