• 16.01.2024
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 и чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, във връзка с чл.45, Ал.7 от ЗМСМА неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 16.01.2024г. /вторник/, от 10:00 часа в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Върнато за ново обсъждане Решение №124 от Протокол № 17 от заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 15.12.2023г. – Докладна записка с рег.№ Д-5 /09.01.2024г.

                                               Докладва: Веселка Симова Председател на ОбС – Божурище

Заседание на постоянните комисии: 

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

16.01.2024г. /Вторник/ от 09:30 ч. – 1

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

16.01.2024г. /Вторник/ от 09:30 ч. – 1

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

16.01.2024г. /Вторник/ от 09:30 ч. – 1

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

16.01.2024г. /Вторник/ от 09:30 ч. – 1

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

16.01.2024г. /Вторник/ от 09:30 ч. – 1

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

16.01.2024г. /Вторник/ от 09:30 ч. – 1

09.01.2024 г.                                                             Председател на ОбС:П.П

гр.Божурище                                                                      /Веселка Симова /