• 28.06.2024
  • 12:00
  • Кметство село Златуша

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА 

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.06.2024г. /Петък /, от 12:00 часа  в  Сградата на Кметство село Златуша, при следния проект на 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Промяна в общинския бюджет за 2024 година –Докладна записка с рег.№ Д-240/20.06.2024г.                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  2. Отпускане на парична награда на завършващи XII клас ученици от СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище през учебната 2023/2024 год.- Докладна записка с рег.№ Д-241/20.06.2024г.                                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  3. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 58606.16.8, м. „Локви”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори 58606.16.92 и 58606.16.97 по КККР на с. Пролеша, общ. БожурищеДокладна записка с рег.№ Д-242/20.06.2024г.                                                                                                                                                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  4. Поставяне на монументално – декоративна структура – фигурална композиция на Свети Георги Победоносец, в УПИ I – “за парк“, кв. 91 по плана на гр. БожурищеДокладна записка с рег.№ Д-245/20.06.2024г.                                                         Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище     
  5. Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- София, насрочено за 04.07.2024 г.Докладна записка с рег.№ Д-243/20.06.2024г.                                                                                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище                              
  6. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

25.06.2024г. /Вторник / от 10:00 ч. водеща комисия по т. 1 и становища по т. 2,4,5

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

25.06.2024г. /Вторник / от 10:00 ч. – водеща комисия по т. 3 и становища по т. 2,4,5

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“ 25.06.2024г. /Вторник / от 10:00 ч. – становища по т. 2,4,5

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

25.06.2024г. /Вторник / от 10:00 ч. – становища по т. 2,4,5

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

25.06.2024г. /Вторник / от 10:00 ч. – становища по т. 2,4,5

Комисия „Противодействие на корупцията“

25.06.2024г. /Вторник / от 10:00 ч. – становища по т. 2,4,5

21.06.2024 г.                                                                         Председател на ОбС:

гр. Божурище                                                                           /Веселка Симова/