• 02.06.2023
  • 9:30
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 и чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 02.06.2022г. /петък/, от 09:30 часа в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Съгласие за участие на община Божурище в партньорство с Военна академия „Георги С. Раковски“ в проект: „Сигурност на гражданите на територия на малка административна област“ (Security of citizens in the territory of a small administrative area), по програма на НАТО Science for Peace and Security (SPS) Programme (Програма „Наука за мир и сигурност“)Докладна записка с рег.№ Д-228/01.06.2023г.

                                                           Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Подписване на партньорско споразумение между Община Божурище и Военна академия „Георги С. Раковски“ – гр. София във връзка с подготовката, кандидатстването и изпълнението на проект: „Сигурност на гражданите на територия на малка административна област“ (Security of citizens in the territory of a small administrative area), по програма на НАТО Science for Peace and Security (SPS) Programme (Програма „Наука за мир и сигурност“)Докладна записка с рег.№ Д-229/01.06.2023г.

                                                           Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

Заседание на постоянните комисии:

 

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

02.06.2023г. /Петък/ от 09:00 ч. – 1,2

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

02.06.2023г. /Петък/ от 09:00 ч. – 1,2

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

02.06.2023г. /Петък/ от 09:00 ч. – 1,2

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

02.06.2023г. /Петък/ от 09:00 ч. – 1

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

02.06.2023г. /Петък/ от 09:00 ч. – 1

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

02.06.2023г. /Петък/ от 09:00 ч. – 1

 

01.06.2023 г.                                                            Председател на ОбС:П.П

гр.Божурище                                                                      /Венцислав Симеонов /