• 26.09.2023
  • 17:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 и чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 26.09.2022г. /вторник/, от 17:00 часа в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Подписване на партньорско споразумение между Община Божурище и Столична община за кандидатстване с концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) с наименование: Териториалното развитие и сближаване с акцент върху адаптацията към климатичните промени, осигуряване на качествена среда за живот и адекватни публични (медико и социални) услуги за подобряване на благосъстоянието, физическата активност и здравословния статус на населението в ЮЗРДокладна записка с рег.№ Д-406/25.09.2023г.

 Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище съгласно заповед №РД-410/14.09.2023г.

Заседание на постоянните комисии:

 

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

26.09.2023г. /Вторник/ от 16:30 ч. – 1

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

26.09.2023г. /Вторник/ от 16:30 ч. – 1

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

26.09.2023г. /Вторник/ от 16:30 ч. – 1

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

26.09.2023г. /Вторник/ от 16:30 ч. – 1

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

26.09.2023г. /Вторник/ от 16:30 ч. – 1

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.09.2023г. /Вторник/ от 16:30 ч. – 1

 

25.09.2023 г.                                                             Председател на ОбС:

гр.Божурище                                                                      /Венцислав Симеонов /