• 12.04.2024
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 и чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с чл.45, ал.7 от ЗМСМА

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 12.04.2024г. /петък/, от 10:00 часа в Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Върнато за ново обсъждане Решение №26 от Протокол № 5 от заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 15.03.2024г.- Докладна записка с рег. № Д-139/ 05.04.2024г.  – Докладва: Веселка Симова Председател на ОбС – Божурище

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”
12.04.2024г. /Петък/ от 09:30 ч. – 1

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”
12.04.2024г. /Петък/ от 09:30 ч. – 1

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“
12.04.2024г. /Петък/ от 09:30 ч. – 1

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”
12.04.2024г. /Петък/ от 09:30 ч. – 1

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”
12.04.2024г. /Петък/ от 09:30 ч. – 1

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
12.04.2024г. /Петък/ от 09:30 ч. – 1

 05.04.2024 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Веселка Симова/