• 28.01.2021
 • 10:00
 • НЧ "Христо Ботев 1934", гр. Божурище, голям салон

                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.01.2021г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, голям салон, при следния проект на

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Одобряване на план – сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 г. – Докладна записка с рег.№ Д-29/21.01.2021г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2021г.Докладна записка с рег.№ Д-28/21.01.2021г.

                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.22.32, м. „Шеовица”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват полски път с идентификатор 18174.22.169 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-32/21.01.2021г.

                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване /ПРЗ/, одобрен със Заповед №ТС-48/20.02.2020г., в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХV-25.170, кв.1, м. „Герена”, с. Хераково, общ. Божурище, с който се създават два квартала, 10 броя нови УПИ и улица с ширина 6,00м. – Докладна записка с рег.№ Д-31/21.01.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.22.194, местност „Шеовица”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от имот с идентификатор №18174.22.145 – „за селскостопански, горски и ведомствен път” по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-33/21.01.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предоставяне на ПИ ИД 77246.161.1 с площ 364 м2 и 2 000м2 от ПИ ИД 77246.161.18 на н-ците на Лефтера Александрова Ленкова на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ – Докладна записка с рег.№ Д-30/21.01.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. – Докладна записка с рег.№ Д-25/19.01.2021г.

                                                 Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС – Божурище

 

 1. Именуване на улица в гр.Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-34/21.01.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Гурмазово, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-35/21.01.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Хераково, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-36/21.01.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, голям салон.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

25.01.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

25.01.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

25.01.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

25.01.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

25.01.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

25.01.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.

 

       21.01.2021 г.                                                                                                                       Председател на ОбС: П.П.

     гр. Божурище                                                                                                                     /Венцислав Симеонов/