• 25.11.2021
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.11.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Промяна в общинския бюджет за 2021 година. – Докладна записка с рег.№ Д-411/18.11.2021г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Приемане на Наредба за условията и реда за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-412/18.11.2021г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Промяна в щатната численост на „Център за социална рехабилитация и интеграция”, гр. Божурище- Докладна записка с рег.№ Д-414/18.11.2021г.

                                            

                                                                     Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за продажба на УПИ V 9582, общ., кв. 78 по ПР на гр. Божурище, собственост на Община Божурище на Антонио Живков Канджов, Кристена Илиева Божилова и Сергей Дмитриевич Салабош, собственици на законно построената сграда в УПИ V 9582, общ., кв. 78 – Докладна записка с рег.№ Д-418/18.11.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Даване на съгласие за продажба на УПИ XII 9582, общ., кв. 78 по ПР на гр. Божурище, собственост на Община Божурище на „Дълг за дълголетие“ ЕООД, представлявано от Цветанка Николова Тютюнджиева-Трунчева, собственик на законно построената сграда с предназначение „Дом за възрастни хора“ в УПИ XII 9582, общ., кв. 78 – Докладна записка с рег.№ Д-417/18.11.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ XIV 9587,общ. кв. 78 по плана на гр. Божурище, бул. Европа №91 – Докладна записка с рег.№ Д-419/18.11.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Учредяване на безсрочно право на строеж от 55 кв.м. за Гараж и работилница, като пристройка към гараж, находящ се в УПИ V 335 кв. 66, гр. Божурище, Община Божурище, на н-ците на Любомир Найденов Лозанов – Докладна записка с рег.№ Д-416/18.11.2021г.

                                                

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА СМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕНА НА ИМОТИ 77246.16.1164 И 77246.16.1185 – ИЗГОТВЯНЕ НА ПУП ПЗ ЗА ВОДОВЗЕМНО СЪОРЪЖЕНИЕ И ОБОСОБЯВАНЕ НА САНИТАРНО ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА – ПОЯС І. – Докладна записка с рег.№ Д-420/19.11.2021г.                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ V-235 и УПИ VІ-236 от кв. 11, УПИ І-239, УПИ ХІ-238 и УПИ ІХ-237 от кв. 12, и улица с осови точки 39-40-41, по плана на с. Храбърско, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-421/18.11.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Божурище за 2022 година. – Докладна записка с рег.№ Д-413/18.11.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-415/18.11.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                          

12. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

22.11.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

22.11.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

22.11.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

22.11.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

22.11.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

22.11.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

18.11.2021 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/