• 23.12.2021
 • 9:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА 

С В И К В А М 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 23.12.2021г. /Четвъртък/, от 09:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Одобряване на план – сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2022 г.- Докладна записка с рег.№ Д-452/15.12.2021г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.15.97, м. „Новините”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.15.182 по КККР на с.Гурмазово, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-455/15.12.2021г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.20.56, м. „Соларски път”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори 18174.20.76 и 18174.20.77 по КККР на с.Гурмазово, общ. Божурище.- Докладна записка с рег.№ Д-456/15.12.2021г.

                                            

                                                                     Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от местен път 77246.206.94 и полски път 77246.176.85 по Кадастралната карта на с. Хераково, за външно електрозахранване с кабел НН 1кV за жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-153001, кв. 1, м.”Двора”, с. Хераково, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-457/15.12.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за „Уличен водопровод” в обхват част от местен път 77246.166.1 по Кадастралната карта на с. Хераково, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-458/15.12.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предоставяне на поземлен имот с идентификатор (проектен) 18174.76.227 с площ 2183 м2, образуван от ПИ ИД 18174.76.226, на н-ците на Христина Радославова Видова на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ – Докладна записка с рег.№ Д-454/15.12.2021г.

                                                          

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предложение по чл.33, ал.1 от Закон за собствеността от Йорданка Александрова Калчева, собственик на втори етаж от триетажна жилищна сграда-близнак, източна половина, с ЗП 67.50 м2 с право на строеж върху общински имот УПИ ХI 268, кв.49 по плана на гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-453/15.12.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица- Докладна записка с рег.№ Д-459/15.12.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1.  Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

20.12.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

20.12.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

20.12.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

20.12.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

20.12.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

20.12.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

16.12.2021 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/