• 27.01.2022
  • 15:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.01.2022г. /Четвъртък/, от 15:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Одобряване на обща численост и нова структура на общинска администрация. – Докладна записка с рег.№ Д-13/20.01.2022г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Освобождаване от заплащане на дължимата такса битови отпадъци за 2022г. от Фондация Защитено жилище „Заедно”-  Докладна записка с рег.№ Д-10/20.01.2022г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

  1. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхвата на част от имот 510 и имот 726, кв. 75, по плана на мах. Кантон, с. Хераково община Божурище, като отпада част от улица при о.т. 410, продължава се задънена улица с о.т.410а-410б в южна посока път Е80 и се образуват два нови УПИ. – Докладна записка с рег.№ Д-15/20.01.2022г.

                                            

                                                                     Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Промяна предназначението на част от поземлен имот №11, по плана на с. Хераково (частна собственост)- Докладна записка с рег.№ Д-14/20.01.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Одобряване на Програма за опазване на околната среда на Община Божурище за периода 2021-2025 г. – Докладна записка с рег.№ Д-12/20.01.2022г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.- Докладна записка с рег.№ Д-8/18.01.2022г.

                                                          

                                                 Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС –Божурище

 

  1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег. Д-11/20.01.2022г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

8. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

24.01.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

24.01.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

24.01.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

24.01.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

24.01.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

24.01.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7

 

20.01.2022 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/