• 24.02.2022
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 24.02.2022г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2022г.. – Докладна записка с рег.№ Д-26/17.02.2022г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Отмяна на решение №103 от протокол №14/2021-23 от редовно заседание на ОбС- Божурище, проведено на 25.11.2021 г. и съгласие за продажба на поземлени имот с идентификатор 05027.601.1121 по КККР на гр.Божурище на собственика на законно построена в имота сграда – Докладна записка с рег.№ Д-28/17.02.2022г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

  1. Предложение по чл. 66, във връзка с чл.33, ал.1 от Закон за собствеността, от „ИМО Пропърти Инвестмънтс София“ ЕАД ЕИК 175386257, собственик на сграда с идентификатор 05027.601.1070.1 със ЗП 107 м2, на три етажа, с право на строеж върху общински имот с идентификатор 05027.601.1070 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Божурище (УПИ ХIХ1006, кв.4 по плана на гр. Божурище) – Докладна записка с рег.№ Д-29/17.02.2022г.

                                            

                                                                     Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Утвърждаване на годишен план за паша за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади – общинска собственост и по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022/2023 година Докладна записка с рег.№ Д-27/17.02.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1.  Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

21.02.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

21.02.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

21.02.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

21.02.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

21.02.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

21.02.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4

 

21.02.2022 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/