• 31.03.2022
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 31.03.2022г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2022 ГОДИНА – Докладна записка с рег.№ Д-49/24.03.2022г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Актуализирана бюджетна прогноза на община Божурище за периода 2023 – 2025 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – първи етап.- Докладна записка с рег.№ Д-50/24.03.2022г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства – Докладна записка с рег.№ Д-51/24.03.2022г.

                                            

                                                                     Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-53/24.03.2022г.                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.15.78, м. „Новините”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.15.155 по КККР на с.Гурмазово, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-56/24.03.2022г.

                                                               Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.21.29, м. „Новините”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват полски път с идентификатор 18174.21.21 по КККР на с.Гурмазово, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-57/24.03.2022г.

                                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Промяна предназначението на поземлен имот №479 както и имоти с номера №489, и №488 и частта от имот № 487 попадащи в УПИ ІІ – градина, кв. 7, по плана на с. Храбърско (частна собственост) – Докладна записка с рег.№ Д-55/24.03.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна предназначението на поземлени имоти №490 и № 491 представляващи част от УПИ ІІ-градина, кв. 7, по плана на с. Хераково (частна собственост) – Докладна записка с рег.№ Д-54/23.03.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна на вида общинската собственост от частна в публична на сграда с идентификатор 05027.601.1161.5 – Докладна записка с рег.№ Д-52/24.32.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-59/24.03.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Опрощаване и освобождаване от публични вземания на физически лица – Докладна записка с рег.№ Д-60/24.03.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Пролеша, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-58/24.03.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

28.03.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

28.03.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

28.03.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

28.03.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

28.03.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

28.03.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12

 

24.03.2022 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/