• 28.04.2022
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.04.2022г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Отмяна на решение №102 от протокол №14/2021-23 от редовно заседание на ОбС- Божурище, проведено на 25.11.2021 г. и съгласие за продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в поземлен имот с идентификатор 05027.601.1119, номер по преходен план: 9582, парцел: XII, квартал 78, адрес на поземления имот: гр. Божурище, бул. Европа №89 – Докладна записка с рег.№ Д-108/20.04.2022г.

Докладва: Габриела Дончева-Терзийска Зам. кмет на община Божурище

  1. Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- София на 10.05.2022г. – Докладна записка с рег.№ Д-109/20.04.2022г.

Докладва: Габриела Дончева-Терзийска Зам.

                кмет на община Божурище

                                               

  1. Приемане на отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2021 година от читалищата на територията на Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-110/20.04.2022г.

Докладва: Габриела Дончева-Терзийска Зам. кмет на община Божурище

 

  1. Отчет за изпълнение на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 2021г. в община Божурище – Уведомление с рег.№ Д-113/20.04.2022г.

Докладва: Габриела Дончева-Терзийска Зам.

кмет на община Божурище

  1. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 2022г. в община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-112/20.04.2022г.

                                                               Докладва: Габриела Дончева-Терзийска Зам.

кмет на община Божурище

  1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица. – Докладна записка с рег.№ Д-111/20.04.2022г.

 

                                                               Докладва: Габриела Дончева-Терзийска Зам.

кмет на община Божурище

 

  1. Разни

                                                                 

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

26.04.2022г. /Вторник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

26.04.2022г. /Вторник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

26.04.2022г. /Вторник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

26.04.2022г. /Вторник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

26.04.2022г. /Вторник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.04.2022г. /Вторник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6

 

21.04.2022 г.                                                                         Председател на ОбС:

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/