• 26.05.2022
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.05.2022г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Промяна в общинския бюджет за 2022 година- Докладна записка с рег.№ Д-166/18.05.2022г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Извършване на разход от средствата за представителни разходи на кмета на община Божурище.- Докладна записка с рег.№ Д-168/19.05.2022г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Приемане на едностранно волеизявление за прекратяване право на ползване на сграда № 10, находяща се в УПИ VIII 000259, за КОО, по плана на гр. Божурище. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху поземлен имот с идентификатор №18174.71.909, с площ от 9 466 кв.м. и Самостоятелен обект с идентификатор № 18174.71.908.1.1, с площ от 470 кв.м. в сграда с идентификатор № 18174.71.908.1 по КККР на гр.Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-167/18.05.2022г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват имот с идентификатор 77246.165.9992 и част от имоти с идентификатори 77246.23.31, 77246.24.31, 77246.165.31 и 77246.166.1 по Кадастралната карта на с. Хераково, за външно електрозахранване с кабелни линии НН 1кV на УПИ ХХХVІІ-23.25, кв. 39, с. Хераково, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 77246.23.25. – Докладна записка с рег.№ Д-156/18.05.2022г.                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от полски път 77400.133.501 по Кадастралната карта на с. Храбърско, трасе на кабел 20кV за външно електрозахранване на две едноетажни жилищни сгради в УПИ ІІ-139029, кв. 2, м.”Кутлина”, с. Храбърско, общ. Божурище, имот с идентификатор 77400.131.606. – Докладна записка с рег.№ Д-159/18.05.2022г.

                                                               Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от полски път 77246.55.43 по Кадастралната карта на с. Хераково и част от полски път 57100.60.9 по Кадастралната карта на с. Пожарево, за външно електрозахранване на ТП и КЛ 20кV за жилищен комплекс от 8 къщи близнаци, находящ се в УПИ І-60.51, кв. 1, м.”Маринча”, с. Пожарево, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-157/18.05.2022г.

                                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №58606.22.2, м. „Горни соват”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 58606.22.236 по КККР на с. Пролеша, общ. Божурище.- Докладна записка с рег.№ Д-158/18.05.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и

Сашко Кръстанов Стоичков и наследниците на Дойчин Кръстанов Дойчинов, собственици на основната част на УПИ IV86, кв. 15 по плана на с. Мала Раковица, общ. Божурище- Докладна записка с рег.№ Д-155/18.05.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-162/18.05.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Определяне на представител на община Божурище в Областната комисия за изработване на областна здравна карта. – Докладна записка с рег.№ Д-163/18.05.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на отчет за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2021 година от НЧ „Просвета 1925” – с. Храбърско – Докладна записка с рег.№ Д-164/18.05.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-165/18.05.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на местност в с.Росоман, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-161/18.05.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Пролеша, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-160/18.05.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Разни

                                                                 

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

23.05.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

23.05.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

23.05.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

23.05.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

23.05.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

23.05.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. – 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14

 

19.05.2022 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/