• 30.06.2022
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА 

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 30.06.2022г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за специализиран Подробен устройствен план /ПУП/: Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на територията на индустриален парк „София-Божурище”, м. „Спорното”, с. Гурмазово, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-245/22.06.2022г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предложение по чл. 66, във връзка с чл.33, ал.1 от Закон за собствеността, от „МАТРИКС ИМОТИ“ ЕООД, ЕИК 206582591, собственик на сграда с идентификатор 05027.601.1070.1 със ЗП 107 м2, на три етажа, с право на строеж върху общински имот с идентификатор 05027.601.1070 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Божурище (УПИ ХIХ1006, кв.4 по плана на гр. Божурище) – Докладна записка с рег.№ Д-243/22.06.2022г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), съгласно разпоредбите на § 60, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане – Докладна записка с рег.№ Д-241/22.06.2022г.

                                      Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Съгласие изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват урегулиран поземлен имот УПИ II общ. за административни, делови, търговски и обслужващи дейности, жилищно строителство, хотели, заведения за хранене, паркинги и трафопост, кв. 31, гр. Божурище, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-244/22.06.2022г.                                                                          Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 

 1. Попълване състава на постоянната комисия по „Земеделие, гори, екология и околна среда“ – Докладна записка с рег.№ Д-240/22.06.2022г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Определяне на представител на община Божурище в Областната комисия за изработване на областна аптечна карта – Докладна записка с рег.№ Д-249/22.06.2022г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на парична награда на завършващи XII клас ученици от СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-246/22.06.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-247/22.06.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в гр.Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-248/22.06.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

27.06.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,6,7,8,9

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

27.06.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,6,7,8,9

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

27.06.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,6,7,8,9

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

27.06.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,6,7,8,9

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

27.06.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,6,7,8,9

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

27.06.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,6,7,8,9

 

23.06.2022 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/