• 28.07.2022
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.07.2022г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Допълнително възнаграждение за постигнати резултати от кметовете на кметства – Докладна записка с рег.№ Д-287/21.07.2022г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Допълнително възнаграждение за постигнати резултати от кмета на общината- Докладна записка с рег.№ Д-288/21.07.2022г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Изплащане на субсидия на СНЦ „Сумо клуб Септември“ – гр.Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-286/21.07.2022г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Включване на СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище в Списък на средищните детски градини и училища за учебната 2022/2023 година – Докладна записка с рег.№ Д-285/21.07.2022г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 

 1. Разрешаване завишение на децата в групи в ДГ „Буратино“ – гр. Божурище над максималния норматив за учебната 2022/2023 година – Докладна записка с рег.№ Д-283/21.07.2022г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешаване завишение на децата в групи в ДГ „Детелина“ – гр. Божурище над максималния норматив за учебната 2022/2023 година- Докладна записка с рег.№ Д-284/21.07.2022г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Формиране на група в ДГ „Детелина” в с. Храбърско – Докладна записка с рег.№ Д-282/21.07.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г.- Докладна записка с рег.№ Д-289/21.07.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

25.07.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,6,7,8

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

25.07.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,6,7,8

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

25.07.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,6,7,8

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

25.07.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,6,7,8

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

25.07.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,6,7,8

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

25.07.2022г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,6,7,8

 

21.07.2022 г.                                                                         Председател на ОбС:

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/