• 25.08.2022
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.08.2022г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Уведомление с рег.№ П-И-437/18.08.2022г. за актуализирано разпределение на променените в бюджета за 2021 година

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за външно електрозахранване на помпена станция към „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с.Волуяк, Столична община, от мрежата на „Софийска вода”, чрез изграждане на нов трансформаторен пост КТП в поземлен имот с идентификатор 58606.9.3 и отклонение на кабел СрН 20кV от съществуваща въздушна електропроводна линия /ВЕЛ/ СрН 20кV „Комплекс” – Докладна записка с рег.№ Д-317/18.08.2022г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.21.60, м. „Новините”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват полски път с идентификатор 18174.21.125 по КККР на с.Гурмазово, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-322/18.08.2022г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.22.18, м. „Шеовица”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.22.362 /стар идентификатор 18174.22.145/ по КККР на с.Гурмазово, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-321/18.08.2022г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от имоти с идентификатори 18174.8.6, 18174.18.302, 18174.8.132, 18174.18.297 и 18174.18.306 по Кадастралната карта на с. Гурмазово, за външно електрозахранване с кабелни линии НН на двуетажна жилищна сграда, находяща се в УПИ І-18.244, кв. 5, м.”Мъртвак”, с. Гурмазово, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 18174.18.305 и еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХV-008005, кв.40, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.8.130. – Докладна записка с рег.№ Д-320/18.08.2022г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от поземлен имот/ПИ/ 58606.29.298 – за селскостопански, горски, ведомствен път и част от поземлен имот/ПИ/ 58606.40.117 – за селскостопански, горски, ведомствен път, по Кадастралната карта на с. Пролеша, за външно електрозахранване с кабел НН на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІ-40.267, кв. 65, с. Пролеша, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 58606.40.267. – Докладна записка с рег.№ Д-319/18.08.2022г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от поземлен имот/ПИ/ 77400.81.502 – за селскостопански, горски, ведомствен път и част от поземлен имот/ПИ/ 77400.81.610 – за второстепенна улица, по Кадастралната карта на с. Храбърско, за външно електрозахранване с кабел НН на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІІІ-081026, кв. 2, м.”Лозище”, с. Храбърско, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 77400.81.609. – Докладна записка с рег.№ Д-318/18.08.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предоставяне на ПИ ИД 77246.103.26 с площ 846 м2 и 1 156 м2 от ПИ ИД 77246.104.15 на н-ците на Лефтера Александрова Ленкова на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ .- Докладна записка с рег.№ Д-315/18.08.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешение изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ ІІ-305 от кв.30 и улица с осови точки 71, 72 между квартали 29 и 30 по плана на с. Хераково, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-316/18.08.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи .- Докладна записка с рег.№ Д-327/18.08.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от село Хераково до СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище за учебната 2022/2023 година – Докладна записка с рег.№ Д-326/18.08.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от гр. София, учащи в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-325/18.08.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешение за формиране на маломерни паралелки в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Хераково, общ. Божурище за учебната 2022/2023 година – Докладна записка с рег.№ Д-324/18.08.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-323/18.08.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с.Гурмазово, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-328/18.08.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

23.08.2022г. /Вторник/ от 10:00 ч. – водеща комисия по т.1,10,11,12,14

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

23.08.2022г. /Вторник/ от 10:00 ч. – водеща комисия по т.2,3,4,5,6,7,8,9

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

23.08.2022г. /Вторник/ от 10:00 ч. – водеща комисия по т. 13,15

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

23.08.2022г. /Вторник/ от 10:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

23.08.2022г. /Вторник/ от 10:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

23.08.2022г. /Вторник/ от 10:00 ч.

 

18.08.2022 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/