• 25.03.2021
  • 10:00
  • НЧ "Христо Ботев 1934", гр. Божурище, голям салон

         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.03.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, голям салон, при следния проект на

  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. У в е д о м л е н и е от  Георги  Николаев  Димов – Кмет на община Божурище –  Докладна записка с рег.№ Д-104/18.03.2021г.

                                                  

                                                                    Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

  1. Предварително съгласие за смяна предназначението на участък с площ 175 м2 от ПИ ИД 58606.15.245 с начин на трайно ползване полски път, публична общинска собственост, за изграждане на пътна връзка за осъществяване на „Транспортен достъп в урбанизирана територия към ПИ ИД 58606.15.21 в землището на с. Пролеша, м. Прогон, общ. Божурище на път: I-8, при км 38+600 дясно“ – Докладна записка с рег.№ Д-105/18.03.2021г.

                                            

                                                                     Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Предложение по чл. 33, ал. 1 от Закон за собствеността от Иван Костадинов Джатев, собственик на Триетажна масивна сграда (заводско общежитие за 80 човека) с право на строеж върху общински имот УПИ Iза общ, жил. строителство, кв.33 по плана на гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-107/18.03.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Предложение по чл. 33, ал. 1 от Закон за собствеността от Антонио Живков Канджов и Сергей Димитриевич Салабаш, собственици на масивна двуфамилна жилищна сграда с право на строеж върху общински имот УПИ V9582, общ, кв.78 по плана на гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-106/18.03.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, голям салон.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

22.03.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4.

 Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

22.03.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4.

 Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

22.03.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

22.03.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4.

 Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

22.03.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4.

 Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

22.03.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4.

 

                     18.03.2021 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

                     гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/