• 29.09.2022
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.09.2022г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2021 година – Докладна записка с рег.№ Д-347/31.08.2022г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна в общинския бюджет за 2022 година – Докладна записка с рег.№ Д-377/21.09.2022г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. ИЗМЕНЕНИЕ НА „ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 г.”- Докладна записка с рег.№ Д-378/21.09.2022г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за управление и разпореждане с общинско имущество – Докладна записка с рег.№ Д-379/21.09.2022г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.30.46, м. „Дашовица”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.30.4 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-391/21.09.2022г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от поземлен имот/ПИ/ 58606.32.130 – за местен път и част от поземлен имот/ПИ/ 58606.32.189 – за селскостопански, горски, ведомствен път, по Кадастралната карта на с. Пролеша, за външно електрозахранване с кабелни линии НН на многофамилна жилищна сграда с три самостоятелни жилища, находяща се в УПИ ІІ-32.5,32.6, кв. 2, м.”Попърт”, с. Пролеша, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 58606.32.221. – Докладна записка с рег.№ Д-390/21.09.2022г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов кабел НН за външно електрозахранване на приемник на електрическа енергия – помпа, находящ се в УПИ ІХ-23.37, кв. 50, с. Гурмазово, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 18174.23.105. – Докладна записка с рег.№ Д-388/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов кабел НН за външно електрозахранване на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХVІІІ-23.126, кв. 53, с.Гурмазово, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 18174.23.126. – Докладна записка с рег.№ Д-385/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: електрозахранване с кабели НН на двуетажни жилищни сгради, находящи се в УПИ ХІІІ-008057, кв. 34, с. Гурмазово, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 18174.8.139 и УПИ ХІV-008057, кв. 34, с. Гурмазово, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 18174.8.140. – Докладна записка с рег.№ Д-384/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХLІІ-139.502, кв. 1, м.”Бърдо”, с. Храбърско, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 77400.139.502. – Докладна записка с рег.№ Д-389/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за външно електрозахранване с кабели НН – 1кV на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ-272, кв. 65, с. Пролеша, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 58606.40.272 и жилищна сграда, находяща се в УПИ ІХ-040027, кв. 65, с. Пролеша, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 58606.40.277. – Докладна записка с рег.№ Д-386/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда с гараж, находяща се в УПИ V-32.244, кв. 1, м.”Попърт”, с. Пролеша, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 58606.32.244. – Докладна записка с рег.№ Д-387/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна предназначението на имот №428, с. Хераково (частна собственост) – Докладна записка с рег.№ Д-383/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и наследниците на Асен Атанасов Китов, собственици на основната част на УПИ III46, кв. 6 по плана на с. Храбърско, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-381/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешение за формиране на маломерна паралелка в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище за учебната 2022/2023 година – Докладна записка с рег.№ Д-382/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна помощ за нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-395/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на спирки от общинската транспортна схема – Докладна записка с рег.№ Д-397/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Преименуване на заведение за извънболнична помощ – Докладна записка с рег.№ Д-361/09.09.2022г.

                                                                  Докладва: Д-р Теменужка Божкова

 

 1. Освобождаване от заплащане на месечен наем на лекарите и лекарите по дентална медицина, осъществяващи извънболнична помощ (индивидуална практика за първична или специализирана медицинска помощ) в медицински или стоматологични кабинети, общинска собственост, находящи се в селата от Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-380/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на паркове и площади в гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-394/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Венцислав Симеонов

 

 1. Именуване на улица в с. Пролеша, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-393/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на местност в с.Росоман, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-392/21.09.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

 

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

26.09.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.1,2,19

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

26.09.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

26.09.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.15,16,18

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

26.09.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

26.09.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.09.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

21.09.2022 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/