• 27.10.2022
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.10.2022г.. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Промяна в общинския бюджет за 2022 година – Докладна записка с рег.№ Д-433/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.21.41, м. „Новините”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.21.125 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище.- Докладна записка с рег.№ Д-444/20.10.2022г.

          Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

                                               

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.3.10, м. „Лозаница”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.15.182 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-445/20.10.2022г.

           Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на приемник на ел.енергия, находящ се в ПИ с идентификатор 58606.42.339. – Докладна записка с рег.№ Д-440/20.10.2022г.

                                    Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-019129, кв. 1, м.”Дуняш”, с. Гурмазово, общ. Божурище, ПИ с идентификатор 18174.19.185. – Докладна записка с рег.№ Д-442/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: външно електрозахранване на: еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-40.309, кв.78; еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ І-40.308, кв.78; еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІ-40.309, кв.78; еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІІ-40.322, кв.75; еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІ-40.318, кв.75; еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХ-40.319, кв.75 и еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІ-40.316, кв.75, с. Пролеша, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-441/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.14.122, м. „Лазар”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват полски път с идентификатор 58606.14.156 и част от полски път с идентификатор 18174.14.130 по КККР на с. Пролеша, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-443/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 77246.30.58, м. „Бачище”, с. Хераково, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 77246.30.64 по КККР на с. Хераково, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-446/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ИПУР в обхват на улица с ОТ 286 – ОТ 287 – ОТ 288 – ОТ 289, кв. 4 по плана на гр.Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-454/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ XIV общ. кв. 6 по плана на с. Храбърско – Докладна записка с рег.№ Д-437/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в УПИ XIV общ. кв. 4 по плана на с. Храбърско – Докладна записка с рег.№ Д-438/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Отмяна на решение №101 от протокол №14/2021-23 от редовно заседание на ОбС- Божурище , проведено на 25.11.2021 г. и Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в Поземлен имот с идентификатор 05027.601.1112, номер по преходен план: 9582, парцел:V квартал 78, адрес на поземления имот: гр. Божурище, ул. Снежанка №5 – Докладна записка с рег.№ Д-439/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Допълнение на Общински план за развитие на Община Божурище 2014-2020г. – Докладна записка с рег.№ Д-448/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд 2021-2028 г. – Докладна записка с рег.№ Д-447/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Кандидатстване с проектно предложение с наименование „Рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях: 1. SFO3024 (/I-8/ – Бобен-Хераково – /SFO1400/) и 2. SFO3027 (/I-8/ – Сливница – Божурище – мах. Черна бара)“ по процедура BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. – Докладна записка с рег.№ Д-449/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Кандидатстване с проектно предложение с наименование „Подобряване на енергийната ефективност в сградата на училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Хераково, общ. Божурище“ по процедура BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. – Докладна записка с рег.№ Д-450/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Утвърждаване на общинска транспортна схема на Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-435/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. определяне на нов размер на субсидията от местния бюджет за превоз на пътници по общинската транспортна схема – Докладна записка с рег.№ Д-434/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи – Докладна записка с рег.№ Д-451/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Дарение на движими вещи – частна общинска собственост – Докладна записка с рег.№ Д-453/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Отдаване под наем на 3 (три) павилиона, разположени на автобусни спирки по бул. Европа в гр. Божурище, на автобусна линия №54 – Докладна записка с рег.№ Д-436/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-452/20.10.2022г.

Докладва: Габриела Дончева – Терзийска Зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

24.10.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. – водеща комисия по т.1,18,19

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

24.10.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч.– водеща комисия по т.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

24.10.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. – водеща комисия по т.22

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

24.10.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

24.10.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. – водеща комисия по т.14

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

24.10.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

20.10.2022 г.                                                                         Председател на ОбС:

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/