• 24.11.2022
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 24.11.2022г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Върнато решение №112 от Протокол №11 от 27.10.2022г. за ново обсъждане със заповед №ВР-22/14.11.2022г. на Областния управител на Софийска област – Докладна записка с рег.№ Д-486/17.11.2022г.

                            Докладва: Венцислав Симеонов Председател на Общински съвет – Божурище

  1. Промяна в общинския бюджет за 2022 година – Докладна записка с рег.№ Д-487/17.11.2022г.             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

  1. Одобрение за разходване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, за покриване на разходи за придобиване на дълготрайни материални активи за нуждата на Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-488/17.11.2022г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), съгласно разпоредбите на § 60, ал. 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, приети със Закон за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане – Докладна записка с рег.№ Д-489/17.11.2022г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 77246.11.78, м. „Локви”, с. Хераково, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 77246.137.25 и част от полски път с идентификатор 77246.136.39 по КККР на с. Хераково, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-491/17.11.2022г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: външно електрозахранване с нова въздушна линия НН 1кV за „Работилница за сглобяване на алуминиеви конструкции и тенти, склад и административна сграда”, находящ се в УПИ ІV-040148,040149,40143, кв.6, м.”Стопански двор”, с. Пролеша – Докладна записка с рег.№ Д-490/17.11.2022г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Божурище за 2023 година – Докладна записка с рег.№ Д-492/17.11.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

21.11.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. – водеща комисия по т.2,3,4

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

21.11.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. – водеща комисия по т.5,6

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

21.11.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. – водеща комисия по т.7

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

21.11.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

21.11.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. – водеща комисия по т.3

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

21.11.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. 

 

17.11.2022 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/