• 22.12.2022
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 22.12.2022г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-524/15.12.2022г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на план – сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2023 г.- Докладна записка с рег.№ Д-523/ 15.12.2022г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Намаляване на таксите за технически услуги на „НКИЗ“ ЕАД – Докладна записка с рег.№ Д-525/15.12.2022г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Допускане за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ I-147 – смесена централна зона и УПИ II-147 – предимно производствена зона от кв. 100 и изменение на план за улична регулация (ИПУР), гр. Божурище, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-536/15.12.2022г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХІІ-20.260 от кв.14, кв.”Максим Горки”, гр. Божурище, ПИ с идентификатор 58606.20.260. – Докладна записка с рег.№ Д-529/15.12.2022г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за специализиран Подробен устройствен план /ПУП/ – Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на територията на индустриален парк „София-Божурище”, м. „Спорното”, с. Гурмазово, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-535/15.12.2022г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на „еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в УПИ VІІІ-22.343 от кв.49, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.22.343 и „еднофамилна жилищна сграда”, находяща се в УПИ VІ-022057 от кв.49, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.22.57. – Докладна записка с рег.№ Д-530/15.12.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІІ-18.990 от кв.1, м.”Мъртвак”, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.18.990. – Докладна записка с рег.№ Д-528/15.12.2022г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване с кабели НН на жилищна сграда и гараж, находящи се в УПИ ХХІІІ-041025 от кв.66, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.192. – Докладна записка с рег.№ Д-534/15.12.2022г.

 

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: външно електрозахранване с нова въздушна линия НН 1кV за „Работилница за сглобяване на алуминиеви конструкции и тенти, склад и административна сграда”, находящ се в УПИ ІV-040148.040149.40143, кв.6, м.”Стопански двор”, с. Пролеша – Докладна записка с рег.№ Д-533/15.12.2022г.

 

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VІІ-42.399 (ПИ 58606.42.399) от кв. 76, с. Пролеша – Докладна записка с рег.№ Д-532/15.12.2022г.

 

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: външно електрозахранване с кабели НН 1кV на масивна битова сграда, находяща се в ПИ с идентификатор 58606.40.255 по кадастралната карта на с. Пролеша – Докладна записка с рег.№ Д-526/15.12.2022г.

 

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предложение по чл. 33, ал. 1 от Закон за собствеността от Антония Асенова Бусарска и Асен Венциславов Бусарски , собственици на втори етаж от еднофамилна жилищна сграда с право на строеж върху УПИ ХVI587, кв.67 па плана на м. „Кантон“ с. Хераково, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-543/15.12.2022г.

 

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІІ-014095 от кв.5, м.”Беличко поле”, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.14.163. – Докладна записка с рег.№ Д-527/15.12.2022г.

 

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна на начина на трайно ползване /НТП/ на поземлен имот с идентификатор по КККР 77246.16.1185 на „водовземно съоръжение”, находящ се в землището на с. Хераково, общ. Божурище.. – Докладна записка с рег.№ Д-537/15.12.2022г.

 

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 77246.11.78, м. „Локви”, с. Хераково, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 77246.137.25 и част от полски път с идентификатор 77246.136.39 по КККР на с. Хераково, общ. Божурище.- Докладна записка с рег.№ Д-531/15.12.2022г.

 

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Съгласие за промяна характера на собствеността от частна общинска собственост в публична общинска собственост и даване съгласие за предоставяне на безвъзмездно право на управление на поземлен имот с идентификатор 18174.71.908 и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 18174.71.908.1.2 – Докладна записка с рег.№ Д-544/15.12.2022г.

 

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на годишен отчет за 2022г. за изпълнението на Договора за концесия за строителство на Конно – спортна база „Генерал Крум Лекарски“, както и изпълнение на инвестиционната програма, предоставена от концесионера – Докладна записка с рег.№ Д-542/15.12.2022г.

 

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-539/15.12.2022г.

 

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Празник на града през 2023 година – Докладна записка с рег.№ Д-540/15.12.2022г.

 

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на местност в с.Росоман, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-541/15.12.2022г.

 

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

19.12.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.1,2,3,18

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

19.12.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

19.12.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т. 19,20

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

19.12.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

19.12.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

19.12.2022г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

15.12.2022 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/