• 26.01.2023
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.01.2023г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2023г. – Докладна записка с рег.№ Д-11/19.01.2023г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Разрешение изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ ІІІ-241 от кв. 33 и част от улица с осови точки 74, 80 между квартали 22 и 23 по плана на с. Гурмазово, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-15/ 10.01.2023г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

  1. Промяна предназначението на частта от имот №430, включена в УПИ VІІІ- отреден за училище и представляващ имот с идентификатор58606.510.772, и частта от имот №430 отредена за улица с ок. ок. 72-75 между квартали 23 и 34, представляващ имот с идентификатор58606.510.955 по кадастралната карта на с. Пролеша (частна собственост) – Докладна записка с рег.№ Д-13/19.01.2023г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Изменение на Решение на Общински съвет – Божурище №122 от 27.10.2022г. за определяне на субсидията от местния бюджет за извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от общинската и републиканската транспортни схеми – Докладна записка с рег.№ Д-12/19.01.2023г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Обсъждане на писмо с Изх. № 08-00-30/11.01.2023г. на Агенция „Пътна Инфраструктура“ при Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г. – Докладна записка с рег.№ Д-10/19.01.2023г.

                                                    Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС-Божурище

 

  1. Именуване на улица в с. Храбърско, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-14/19.01.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Разни 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

23.01.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.1,4,5,6

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

23.01.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.1, 2,3,5

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

23.01.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.1,5,6,7

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност” водеща комисия по т.1,5,6,7

23.01.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда” водеща комисия по т.1, 5,6,7

23.01.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси водеща комисия по т.1,5,6,7

23.01.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

19.01.2023 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/