• 23.02.2023
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 23.02.2023г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. ОДОБРЯВАНЕ НА РАЗЧЕТИ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ С МЕСТНИ СРЕДСТВА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2023 ГОДИНА – Докладна записка с рег.№ Д-59/16.02.2023г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Обявяване на имотите публична общинска собственост за частна общинска собственост на засегнатите имоти и части от имоти, попадащи в обхвата на одобрения ПУП – ПП за обект: Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 “Калотина – п. в. Храбърско от км. 39+049.43 до км. 42+640.51, в землището на с. Пролеша, община Божурище, област Божурище, влязъл в сила удостоверено с писмо изх. №АУ12-4/08.11.2022г. на МРРБ, и

Безвъзмездно прехвърляне собствеността в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ на засегнатите имоти и части от имоти частна общинска собственост , находящи се в землището на с. Пролеша, в съответствие с одобрения със Заповед № РД-02–15-122 от 14.10.2022 г. на заместник –министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП-ПП – Докладна записка с рег.№ Д-64/ 16.02.2023г.                                                                                                           Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: подземен кабел за външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 18174.15.192 по кадастралната карта на с. Гурмазово – Докладна записка с рег.№ Д-61/16.02.2023г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Процедиране на план регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с идентификатори ПИ 58606.45.144, 58606.45.143 и 58606.45.123, находящи се в с. Пролеша, общ. Божурище и отреждането им за „детска площадка” и „спортно игрище”- Докладна записка с рег.№ Д-65/16.02.2023г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Промяна в маршрутните разписания от общинската транспортна схема на Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-63/16.02.2023г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Именуване на спирки от общинската транспортна схема – Докладна записка с рег.№ Д-62/16.02.2023г.

                                                    Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Общинско сътрудничество за споделяне на услуга “Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“- Докладна записка с рег.№ Д-14/19.01.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

20.02.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.1

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

20.02.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. т.1,2,3,4,5,6

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

20.02.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. т.1,7

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност” по т.1

20.02.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда” т.1

20.02.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси т.1

20.02.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

16.02.2023 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/