• 30.03.2023
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 30.03.2023г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Бюджетната прогноза на община Божурище за периода 2024 – 2026 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – първи етап – Докладна записка с рег.№ Д-110/23.03.2023г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разчет на местните приходи и разходи за 2023г. на община Божурище приет на 23.02.2023г. – Докладна записка с рег.№ Д-75/ 24.02.2023г.                                                Докладва: Георги Димитров – Общински съветник

                                               

 1. Промяна в общинските разчети за местни дейности през 2023 година – Докладна записка с рег.№ Д-109/23.03.2023г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи самостоятелни обекти, находящи се на Общински пазар гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-117/23.03.2023г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект 05027.601.661.9.1 с предназначение за тото пункт, находящ се на Общински пазар гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-116/23.03.2023г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разходване на месечните обезпечения и отчисления по чл. 60, ал. 2, т.1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за 2023г., съгласно разпоредбите на § 60 от ПЗР на ЗИД на ДОПК – Докладна записка с рег.№ Д-126/23.03.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобрение за разходване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, за закупуване на съдове за зелени отпадъци, съдове за събиране на битови отпадъци за предварително третиране и специализирана техника за събиране на отпадъци – Докладна записка с рег.№ Д-127/23.03.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 

 1. Учредяване на възмездно, безсрочно право на строеж с площ 14.16 м2 за плътна ограда с височина до 2.20 м на поземлен имот с идентификатор 05027.601.1021 (УПИ V9605, общ., кв. 2 по ПР на гр. Божурище), чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване – Докладна записка с рег.№ Д-115/23.03.2023г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за стартиране на процедура за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване /ПРЗ/ в обхват УПИ I-147 и УПИ ІІ-147, квартал 100, гр. Божурище, улица с осови точки 166, 112, 166, 179, 185, 164, 149, 404, 321 и улица с осови точки 171, 175, 176, 178, 179, 173, 174, 177, 180, 181, 182, 185, 186 – Докладна записка с рег.№ Д-119/23.03.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отстъпено право на строеж на помпена станция и обслужващите я съоръжения по влязъл в сила ПУП- ПП „За външно електрозахранване на помпена станция към водопровод за водоснабдяване на общ. Костинброд и с. Волуяк“ върху поземлен имот с идентификатор 58606.9.3 по КККР на с. Пролеша – Докладна записка с рег.№ Д-114/23.03.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-42.1 от кв.2, м.”Върганов рид”, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.42.18. – Докладна записка с рег.№ Д-122/23.03.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1.  Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: външно електрозахранване с кабели ниско напрежение 1кV на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХVІІ-23.25 от кв.39, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.23.25. – Докладна записка с рег.№ Д-121/23.03.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и наследниците на Огнян Гълъбов Митов , собственици на основната част на УПИ I46, кв. 6 по плана на с. Хераково, мах. Белица, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-113/23.03.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в Поземлен имот с идентификатор 58606.510.833, номер по преходен план: 394;парцел:X; квартал 39 адрес на поземления имот: с. Пролеша – Докладна записка с рег.№ Д-112/23.03.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1.  Предложение по чл. 66, във връзка с чл.33, ал.1 от Закон за собствеността, от Милена Атанасова Цанкова, собственик на сгради с идентификатори 05027.601.1117.1, 05027.601.1117.2 и 05027.601.1117.3 с право на строеж върху общински имот с идентификатор 05027.601.1117 по КККР на гр.Божурище (УПИ Х9582, кв.78 по плана на гр.Божурище) – Докладна записка с рег.№ Д-118/23.03.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1.  Съгласие изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват урегулиран поземлен имот УПИ I-463, кв.42, гр. Божурище, общ. Божурище, поземлен имот с идентификатор 05027.601.463. – Докладна записка с рег.№ Д-120/23.03.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1.  Продажба на земя – частна общинска собственост на собственика на законно построена сграда в Поземлен имот с идентификатор 05027.601.1195 с адрес: гр.Божурище, ул. Асен Йорданов №8А – Докладна записка с рег.№ Д-111/23.03.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1.  Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-123/23.03.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

27.03.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

27.03.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.9,10,11,12,13,14,15 и т.17 и по т.1,2,3,4,5

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

27.03.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.18 и по т.1,2,3,4,5

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност” т.1,2,3,4,5

27.03.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда” т.1,2,3,4,5

27.03.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси т.1,2,3,4,5

27.03.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

23.03.2023 г.                                                                                  Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/