• 27.04.2023
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.04.2023г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Промяна в общинските разчети за местни дейности през 2023 година – Докладна записка с рег.№ Д-152/20.04.2023г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, Масивна едноетажна сграда с предназначение фитнес и бистро със ЗП 180.5 кв. м. и РЗП 180.5 кв. м. , находяща се в урегулиран поземлен имот УПИ VI – съвет, битови услуги, фурна и поща, кв.4, с. Хераково чрез публичен търг с явно наддаване – Докладна записка с рег.№ Д-160/ 20.04.2023г.                         Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Освобождаване от заплащане на дължимата такса битови отпадъци за 2023г. от Фондация Защитено жилище „Заедно” – Докладна записка с рег.№ Д-153/20.04.2023г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Обявяване на имотите публична общинска собственост за частна общинска собственост на засегнатите имоти и части от имот попадащи в обхвата на одобрения ПУП – ПП за обект: Модернизация а път І-8 Калотина-п. в. Храбърско от км32+447.20 = км 32+449.08 по технически проект от 2019 г. до км 33+612.73, в землището на с. Храбърско, община Божурище, Софийска област и Модернизация на път І-8 Калотина- п. в. Храбърско от км33+858.23 до км 39+049.43 в землището на с. Хераково, община Божурище, Софийска област, влязъл в сила удостоверено с писмо изх. №АУ13-4/08.11.2022г. на МРРБ,

Безвъзмездно прехвърляне собствеността в полза на Агенция „Пътна инфраструктура“ на засегнатите имоти и части от имоти частна общинска собственост , находящи се в землището на с. Храбърско и с. Хераково, в съответствие с одобрения със Заповед № РД-02-15-121 от 14.10.2022 г. на заместник – министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП-ПП – Докладна записка с рег.№ Д-154/20.04.2023г.      

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Съгласие за промяна на вида на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост на проектен ПИ с идентификатор 58606.510.1005 – Докладна записка с рег.№ Д-157/20.04.2023г.

                                                                        Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Съгласие за промяна на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост за проектен имот с идентификатор 58606.510.1006 – Докладна записка с рег.№ Д-159/20.04.2023г.

                                                    Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Съгласие за промяна на собствеността от публична общинска собственост в частна общинска собственост за проектен имот с идентификатор 58606.510.1007 – Докладна записка с рег.№ Д-158/20.04.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2022 година от читалищата на територията на Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-155/20.04.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-156/20.04.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

24.04.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по 1,2,3

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

24.04.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия 4,5,6,7

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

24.04.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия 8,9

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

24.04.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

24.04.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

24.04.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия

 

20.04.2023 г.                                                                          Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                             /Венцислав Симеонов/