• 25.05.2023
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.05.2023г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения в сграда с идентификатор 05027.601.599.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Божурище (Битов комбинат) – Докладна записка с рег.№ Д-205/18.05.2023г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения № 10 и № 16, с предназначение за „магазин-смесен тип със склад“, с площ 53 м2 в сутерена на Сграда с идентификатор 57100.502.172.1, с. Пожарево – Докладна записка с рег.№ Д-203/18.05.2023г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Даване на съгласие за безвъзмездно ползване на помещения – общинска собственост за развиване на клубна дейност от пенсионерите на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-209/18.05.2023г.             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предоставяне за сведение на Стратегически план за дейността по вътрешен одит през периода 2023г. – 2025г. и Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Божурище за 2023г – Докладна записка с рег.№ Д-208/18.05.2023г. +

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ НА „ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2023 г.” – Докладна записка с рег.№ Д-207/18.05.2023г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на лека постройка за отоплителни материали и инвентар, находяща се в УПИ ІІ-017028, кв. 1, м.”Крушата”, с. Хераково – Докладна записка с рег.№ Д-197/18.05.2023г.       

  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на две жилищни сгради, находящи се в УПИ ХХ-36.116, кв. 45, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.36.116. – Докладна записка с рег.№ Д-199/18.05.2023г.       

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІ-25.167, кв. 5, м.”Герена”, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.167.- Докладна записка с рег.№ Д-198/18.05.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов трафопост в ПИ 18174.22.291, нов кабел СрН за захранване на трафопост и нов кабел НН за външно електрозахранване на две еднофамилни жилищни сгради с две водоплътни изгребни ями и сондаж, находящи се в УПИ І-22.383, кв.57, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.22.383 и УПИ ХІІ-22.384, кв.57, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.22.384. – Докладна записка с рег.№ Д-196/18.05.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: изграждане на нова мрежа ниско напрежение от БКТП”Чешмата”, с. Гурмазово, общ. Божурище, за присъединяване на бъдещи абонати. – Докладна записка с рег.№ Д-201/18.05.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІХ-27.54 от кв. 28, с. Пожарево, ПИ с идентификатор 57100.27.54. – Докладна записка с рег.№ Д-200/18.05.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците за 2023-2025г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците за 2023г. в община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-202/18.05.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-206/18.05.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

22.05.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т. 1,2,3 и т.4

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

22.05.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.5,6,7,8,9,10 и т.11

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

22.05.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.12 и т.13

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

22.05.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

22.05.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

22.05.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч.

 

18.05.2023 г.                                                                         Председател на ОбС:

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/