• 29.06.2023
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.06.2023г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2022 година – Докладна записка с рег.№ Д-267/19.06.2023г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Уведомление за промяна в размера на  бюджет 2022г в частта за държавни , местни и дофинансирани дейности -приходна и разходна част – Докладна записка с рег.№ Д-265/19.06.2023г.                                    Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Промяна в общинските разчети за местни дейности през 2023 година – Докладна записка с рег.№ Д-263/19.06.2023г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Закупуване и дарение на движими вещи – Докладна записка с рег.№ Д-270/19.06.2023г. +

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- София, насрочено за 30.06.2023 г. – Докладна записка с рег.№ Д-264/19.06.2023г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предоставяне за ползване и управление на помещения в „Административна сграда ППД-8ми март” находяща се в УПИ І, кв.22, гр.Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-260/19.06.2023г.                                                   

  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на територията на община Божурище- Докладна записка с рег.№ Д-262/19.06.2023г.       

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Съгласие за приемане на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ в обхват част от бивш стопански двор на с.Хераково, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-274/21.06.2023г.

                                                           Докладва: Ангел Бухларски зам. Кмет на община Божурище

 

 

 1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и наследниците на Марта Димитрова Бакърджиева- Бирцоева, собственици на основната част на УПИ IV41,39, кв. 5 по плана на с. Храбърско, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-268/19.06.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Евгени Славчев Филипов , собственик на основната част на УПИ VIII316, кв. 46 с. Пролеша, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-269/19.06.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предоставяне на поземлен имот с идентификатор 77246.154.8 с площ 3482 м2 на н-ците на Ефросинка Петрова Паунова на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ – Докладна записка с рег.№ Д-275/21.06.2023г.

                                                           Докладва: Ангел Бухларски зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Предоставяне на поземлени имоти с идентификатор: 58606.32.8 с площ 598 м2 и 58606.31.14 с площ 510 м2 на н-ците на Йордан Алексов Янков на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ – Докладна записка с рег.№ Д-276/21.06.2023г.

                                                           Докладва: Ангел Бухларски зам. Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: Довеждаща мрежа ел. средно напрежение 20кV за захранване на трафопост в поземлен имот с идентификатор 58606.24.64, м.”Средобърдина”, с. Пролеша – Докладна записка с рег.№ Д-266/19.06.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-272/19.06.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в кв. „Максим Горки”, гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-261/19.06.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

16. Система за видеонаблюдение на обществените места с висока концентрация на хора в град Божурище- Докладна записка с рег.№ Д-278/22.06.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димитров Общински съветник

 

17. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

26.06.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.1,2,3,4,5,6

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

26.06.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.5,9,10,11,12,13

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

26.06.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.5,7,14,15

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

26.06.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.5,16

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

26.06.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т.5

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.06.2023г. /Понеделник/ от 11:00 ч. водеща комисия по т. 5

 

22.06.2023 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/