• 29.04.2021
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.04.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Промяна в общинския бюджет за 2021 година – Докладна записка с рег.№ Д-142/02.04.2021г.

                                                  

                                                                    Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Освобождаване от заплащане на дължимата такса битови отпадъци за 2021г. от Фондация Защитено жилище „Заедно” – Докладна записка с рег.№ Д-144/22.04.2021г.

                                            

                                                                     Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.31.65, м. „Грамаге”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват полски път с идентификатор 18174.31.133 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-143/22.04.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ І училище, ХІХ общ. и ХХ общ. от кв.19 по регулационния план на с. Пожарево, общ.Божурище. –  Докладна записка с рег.№ Д-145/22.04.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Магдаленка Рашова Илиева и Верка Рашкова Кирилова, съсобственици на основната част на УПИ VIII224, кв. 43 по плана на с. Пролеша, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-152/22.04.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №15 от Протокол №2/2021-23 от заседание на ОбС-Божурище, проведено на 25.02.2021 г. – Докладна записка с рег.№ Д-150/22.04.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна отреждането на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVII общ., кв.19, с.Пожарево, Община Божурище, отреден за индивидуално жилищно строителство, в урегулиран поземлен имот „за обществено обслужване” – Докладна записка с рег.№ Д-146/22.04.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Предложение по чл.33, ал.1 от Закон за собствеността от Орлин Павлов Виденов, председател на Потребителна кооперация „БОЖУР“, собственик на едноетажна масивна сграда – фурна с право на строеж върху общински имот УПИ IХ фурна, кв.14 по плана на с. Златуша – Докладна записка с рег.№ Д-148/22.04.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предложение по чл.33, ал.1 от Закон за собствеността от Орлин Павлов Виденов, председател на Потребителна кооперация „БОЖУР“, собственик на двуетажна масивна сграда – магазин и ресторант с право на строеж върху общински имот УПИ ХI магазин и ресторант, кв.4 по плана на с. Хераково – Докладна записка с рег.№ Д-149/22.04.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предложение по чл.33, ал.1 от Закон за собствеността от Албена Антова Симеонова, собственик на едноетажна масивна сграда със сутерен – административно търговска с право на строеж върху общински имот УПИ ХVII общ, кв.21 по плана на гр.Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-151/22.04.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците за 2021-2022г. и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците за 2021г. в община Божурище –  Докладна записка с рег.№ Д-141/22.04.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 

 1. Именуване на улица в с.Гурмазово, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-147/22.04.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. – Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

26.04.2021г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

26.04.2021г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

26.04.2021г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

26.04.2021г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

26.04.2021г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.04.2021г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

 

22.04.2021 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/