• 27.07.2023
  • 9:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.07.2023г. /Четвъртък/, от 09:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Върнато за ново обсъждане Решение №66 от Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 29.06.2023г. – Докладна записка с рег.№ Д-311/20.07.2023г.

                             Докладва: Венцислав Симеонов Председател на Общински съвет – Божурище

 

  1. Върнато за ново обсъждане Решение №67 от Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 29.06.2023г.- Докладна записка с рег.№ Д-312/20.07.2023г.

                           Докладва: Венцислав Симеонов Председател на Общински съвет – Божурище                                  

                                               

  1. Промяна в общинските разчети за местни дейности през 2023 година – Докладна записка с рег.№ Д-304/20.07.2023г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Проект на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове в Община Божурище- Докладна записка с рег.№ Д-305/20.07.2023г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Разрешаване завишение на децата в групи в ДГ „Буратино“ – гр. Божурище над максималния норматив за учебната 2023/2024 година. – Докладна записка с рег.№ Д-306/20.07.2023г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Разрешаване завишение на децата в групи в ДГ „Детелина“ – гр.Божурище над максималния норматив за учебната 2023/2024 година – Докладна записка с рег.№ Д-307/20.07.2023г.                                                   

  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

7. Формиране на група в ДГ „Детелина” в с. Храбърско – Докладна записка с рег.№ Д-308/20.07.2023г.

            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

8. Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г.- Докладна записка с рег.№ Д-303/20.07.2023г.

                             Докладва: Венцислав Симеонов Председател на Общински съвет – Божурище                                  

 

 

9. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-309/20.07.2023г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

10. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

24.07.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.3

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

24.07.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.1,2

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

24.07.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.4,5,6,7,9

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

24.07.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

24.07.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

24.07.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.

 

20.07.2023 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/