• 31.08.2023
 • 9:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 31.08.2023г. /Четвъртък/, от 09:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2023 ГОДИНА – Докладна записка с рег.№ Д-353/24.08.2023г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение ПУП – ПР в обхват урегулиран поземлен имот УПИ І463, кв.42 по плана на гр. Божурище, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-360/24.08.2023г.

                                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище                                  

                                               

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХV-41.225 от кв. 62, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.225. – Докладна записка с рег.№ Д-357/24.07.2023г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.15.69, м. „Локви”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 58606.15.124 и част от полски път с идентификатор 58606.15.245 по КККР на с. Пролеша, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-356/24.08.2023г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.14.72, м. „Лазар”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 58606.14.121 по КККР на с. Пролеша, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-355/24.08.2023г.

                                                                        Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.20.33, м. „Долен соват”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 58606.21.4 по КККР на с. Пролеша, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-354/24.08.2023г.       

                                                         Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- София, насрочено за 19.09.2023 г. – Докладна записка с рег.№ Д-361/24.08.2023г.

            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1.  Даване на мандат на кмета на община Божурище за участие в Общото събрание на „Бъдеще-3” ООД на 01.09.2023г. – Докладна записка с рег.№ Д-362/24.08.2023г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище                              

 

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от селата до гр.Божурище, обучаващи се в профилирани паралелки в гр. София – Докладна записка с рег.№ Д-366/24.08.2023г.

                                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от гр. София, учащи в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-367/24.08.2023г.

                                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от село Хераково до СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище за учебната 2023/2024 година – Докладна записка с рег.№ Д-368/24.08.2023г.

                                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешение за формиране на маломерни паралелки в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Хераково, общ. Божурище за учебната 2023/2024 година – Докладна записка с рег.№ Д-364/24.08.2023г.

                                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-365/24.08.2023г.

                                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в гр.Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-363/24.08.2023г.

                                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Гурмазово, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-359/24.08.2023г.

                                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Гурмазово, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-358/24.08.2023г.

                                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

28.08.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.1,9,10,11,13

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

28.08.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.2,3,4,5,6

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

28.08.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.12,14,15,16

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

28.08.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

28.08.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

28.08.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч.

 

24.08.2023 г.                                                                          Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                             /Венцислав Симеонов/